EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

TANZİMAT EDEBİYATI KONU TESTİ - 1

 

TANZİMAT EDEBİYATI KONU TESTİ 1

 

(...) adlı eser edebiyatımızda köy konusunun işlendiği ilk roman olarak kabul edilirken yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

 1. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

 B) Sergüzeşt- Nabızade Nazım -Zehra

 C) Karabibik-Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 D) Sergüzeşt- Mehmet Rauf-Eylül

 E) Hala Güzel-Nabızade Nazım-Zehra

  

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?

 A) Şemsettin SamiàTaaşşuk-ı Talat ve Fıtnatàİlk yerli roman

 B) Şinasi  à Şair Evlenmesi  à İlk yerli tiyatro eseri

 C) Namık Kemalà İntibah à İlk redebi roman

 D) Namık Kemal à Tahrib-i Harabat à İlk eleştiri

 E) Nabizade Nazım à Karabibik à İlk natüralist roman

   

 

3. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Afife Anjelik          

B) Atala             

C) Vuslat 

 D) Muhsin Bey            

E) Çok Bilen Çok Yanılır

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirme­si yanlıştır?

 A) Namık Kemal à Gülnihal

 B) Ziya Paşa à Akif Bey

 C) Ahmet Mithat Efendi à Letaif-i Rivayet

 D) Abdülhak Hamit Tarhan à Bunlar Odur

 E) Nabizade Nazım à Fürüzan

  

 

Yeni edebiyatın öncülerindendir. Dönemin sanatçıları romantiz-min etkisinde kalsa da o, klasisizmden etkilenmiştir. Gazetecili-ğiyle tanınsa da şiir, tiyatro, inceleme, eleştiri gibi türlerde yapıt vermiştir. Nesirlerinde dili sade; şiirlerine ise ağırdır. Edebiyatı-mızda hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları kullanan ilk kişidir. La Fonteine’den fablları tercüme etmiştir.

 5. Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ahmet Vefik Paşa   

B) Namık Kemal   

C) İbrahim Şinasi

D) Ahmet Mithat Efendi 

E) Ziya Paşa

 

 

I. Oyunlarda hem tarihi olaylar, hem töre eleştirisi yer alır.

II. Eserlerde genellikle halkı eğitme amacı vardır.

III. Oyunlar sahneleme tekniği açısından başarılıdır.

IV. Corneille ve Racin gibi sanatçıların etkisinde kalmışlardır.

V. Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyondur.

6. Yukarıdaki bilgilerden hangileri Tanzimat Tiyatro­sunun özelliklerinden değildir?

A) I-II        B) II-III       C) I-V     D) III-IV      E) III-V

  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi nesir türünün özelliklerinden değildir?

A) Eserlerde klasisizm ve parnasizm akımları etkili olmuştur.

B) Roman ve hikayelerde olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

C) Kişileri iyi ve kötü olarak tek yönlü ele alınmıştır.

D) Yazar, olayların akışını keserek yer yer öğütler verir.

E) Eserlerde daha çok tarihi ve sosyal konular işlenmiştir

  

 

 Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı. Günlük yaşam, aşk, vatan sevgisi, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra" yı  yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakla birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

 8. Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim Şinasi             

B) A.Hamit Tarhan    

C) Ziya Paşa

D) Recaizade M. Ekrem  

E) Namık Kemal    

 

 

Türkçülük akımının öncülerindendir. Tiyatro alanındaki çalışma-larıyla tanınmış ve Bursa valisiyle kendi adına tiyatro yaptırıp ti-yatronun gelişmesine katkıda bulun­muştur. Bunun yanında Avru-pa'da gelişen teknoloji çalışmalarının yakından takip edip Ebul-gazi Bahadır Han'dan (...) Türkçeye çevirmiştir.

 9.  Sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Namık Kemal - Celalettin Harzemşah

B) Ahmet Vefik Paşa -Tartuffe

C) Ahmet Vefik Paşa - Şecere - i Türki

D) Namık Kemal - Akif Bey

E) İbrahim Şinasi - Şair Evlenmesi

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ikinci dönem sanatçıla-rından değildir?

A) Muallim Naci   

B) Samipaşazade Sezai    

C) Nabizade Nazım

D) Recaizade Mahmut Ekrem   

E) Ahmet Mithat Efendi

  

 

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Zavallı Çocuk     

C) Şair Evlenmesi    

B) Karabela

D) Fürüzan               

E) Sabru Sebat

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şair­lerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Hece veznini a ruz veznine göre daha az kullanmışlardır. .

B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.

C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.

D) Dilde sadeleşmeyi amaç olarak benimseseler de bu amaca ulaşamamışlardır.

E) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.

 

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın yurt dışında çıkardığı ilk   Türk gazetesi "Hürriyet" tir.

B) İlk tarihi tiyatro eserimiz İbrahim Şinasi'nin "Şair Evlenme- si" dır.

C) İlk edebi tartışma R. Mahmut Ekrem’le Muallim Naci arasında olmuştur.

D) İlk atasözleri kitabı olan Durub-i Emsal-ı Osmaniye’yi Şinasi yazmıştır.

E) Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan“Araba Sevda- sı" ilk realist romandır.

 

 

14. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelarinden hangisi doğrudur?

A) Ahmet Mithat - Henüz On Yedi Yaşında

B) Muallim Naci -Afife Anjelik

C) Recaizade Mahmut Ekrem - Rumuz'ul Edeb

D) Abdülhak Hamit Tarhan - Çok Bilen Çok Yanılır

E) Samipaşazade Sezai - Zehra

 

 

Tanzimat edebiyatının hemen her türünde eser veren santçımız (...), tiyatronun eğitici amaçlarla kullanılması gerektiğini savun-muş ve bu düşüncelerini (...) adlı tiyatro eserinde dile getirmiştir. Sanaçtı tiyatro eserlerini siyasi düşüncelerini yaymada bir araç olarak kullanır. Karabela isimli tiyatro eseri de vardır.

15. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa - Zor Nikah

B) Namık Kemal -Vatan yahut Silitre

C) Recaizade Mahmut Ekrem –Zavallı Çocuk

D) Namık Kemal -Celalettin Harzemşah

E) Abdulhak Hamit Tarhan - Eşber

 

 

Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan (...), dev-let adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır. (...) adlı makalesi geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; "Hara-bat" antolojisi de bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönemdir.

16.   Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?

A) Ziya Paşa - Şiir ve İnşa        

B) Şinasi - Şiir ve İnşa

C) Ziya Paşa - Terkib-i Bend    

D) R. Mahmut Ekrem - Zemzeme

E) R. Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat

 

 

 (...), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayı-şına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (...) ise sanatçının yeni edebiyat an-layışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı. Karşı çıksa da batılı anlamda başarılı eserler verdi.

 17.  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisin-de verilenler sırasıyla getirilmelidir?

 A) Namık Kemal - Ziya Paşa

 B) Recaizade Mahmut Ekrem - Samipaşazade Sezai

 C) Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci

 D) Abdülhak Hamit Tarhan - Muallim Naci

 E) Recaizade Mahmut Ekrem - Nabizade Nazım

 

 

Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır. Bu düşün­ceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.

 18. Sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Şinasi          

B) Ahmet Mithat Efendi      

C) Namık Kemal

D) Recaizade M. Ekrem     

E) Muallim Naci

  

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?

 A) Namık Kemal - Takip

 B) Recaizade Mahmut Ekrem- Pejmurde

 C) Şinasi- Tercüme-i Manzume

 D) Ahmet Mithat Efendi- Paris'te Bir Türk Kızı

 E) Abdülhak Hamit Tarhan- Yadigâr-ı Şebab

  

 

Sanatçı Hürriyet'te çıkan (...) makalesinde, Divan edebiyatına şiddetle hücum ederek, onu gayrı milli ve yapay olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının Halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde Divan edebiyatı kültürü ile yetişmiş ve onun zevkini almış olan sanatçı, bu eleştirileri bir edebiyat devrimcisi sıfatı ile yaptığı ve duyguları bakımından Divan edebiyatına bağlı bulunduğu için (...) yazdığı önsözde bu iddianın aksini ileriye sürmekte de tereddüt etmemiştir.

 20. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi ge-tirilmelidir?

 A) Demdeme- Zemzeme             

B) Harabat – Şiir ve İnşa

 C) Zemzeme- Takdir-i Elhan       

D) Şiir ve İnşa - Harabat

 E) Tahrib-i Harabat - Harabat

  

 

Yazar, romanlarında insan psikolojisi ve sosyal mese­leler üzerinde de durmak isteğindedir. Hasan Mellah'ın önsözünde, roman yazmaktan maksadın sadece olayın anlatılması değil, aynı zamanda "insanın psi­kolojik içeriğini araştırmak" olduğunu da söyleyen yazar, psikolojik tahlillere de yer verirse de pek başarılı olduğu söylenemez.

 21. Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Namık Kemal    

B) Recaizade M. Ekrem   

C) Namık Kemal

D) Ahmet Mithat Efendi        

E) Samipaşazade Sezai    

  

 

22.  Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 A)İlk özel gazete-Takvim-i Vakayi    

 B)İlk tiyatro-Şair Evlenmesi

 C) İlk antoloji – Harabat    

 D) İlk çeviri roman - Telemak

 E) İlk edebiyat dergisi - Hazine-i Evrak

 

 

Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısı-na direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatıl­maktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana-babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Şair Evlenmesi adlı eserde görücü usulüyle evlenme eleştirilir.  Sergüzeşt’te köle ticareti ve kölelik ele alınır.

 

23. Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?

 A) Recaizade Mahmut Ekrem     

 B) İbrahim Şinasi

 C) Abdülhak Hamit Tarhan        

 D) Namık Kemal                        

 E) Samipaşazade Sezai

  

 

(...), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI. yy Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, sava-şın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya'ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise “İslam birliği" ideolojisini telkine çalışmaktadır.

 24.Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıda­kilerden hangisidir?

 A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

 B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat

 C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal

 D) Felatun Beyle Rakım Efendi- Ahmet Mithat

 E) Cezmi- Namık Kemal

 

 

Roman kahramanı Bihruz Bey, adında mirasyedi bir paşazadedir. Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmak­tır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğen­memek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır.

25. Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Intibah           

B) Araba Sevdası       

C) Afife Anjelik          

D) Zehra              

E) Felatun Beyle Rakım Efendi

 

 

Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu'da, Antalya'da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle an­latılması büyük bir atılımdır.

26.   Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Gülnihal- Namık Kemal

B) Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai

C) Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi

D) Karabibik- Nabizade Nazım

E) Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

  

 

Bizde ilk edebi roman, onundur. Romanında roman­tizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anla-tılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolo-jisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tas­virler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.

27.  Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi- Namık Kemal    

B) Telemak- Yusuf Kamil Paşa

C) Intibah- Namık Kemal   

D) Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sam

 

 

28.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı I. dönem sanatçısı değildir?

A) Namık Kemal       

B) Ahmet Mithat Efendi    

C) Şinasi 

C) Ahmet Vefik Paşa    

E) Nabızade Nazım

 

 

 CEVAPLAR : 1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9-  10-  11-  12-  13-  14-  15-  16-  17-  18-  19-  20-  21-  22-  23-

Ziyaretçiler

002747
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2747
0
2747
0
2747
0
2747

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 17:37:13

Arama