EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

BATI EDEBİYATI EDEBÎ AKIMLAR KONU TESTİ 1

 

BATI EDEBİYATI VE AKIMLAR KONU TESTİ

1. Aşağıdakilerin hangisinde, edebiyat akımları ortaya çıkış sırasına göre veril­miştir?

A) Romantizm, pamasizm, realizm, sem­bolizm

B) Klasisizm, realizm, romantizm, sembo­lizm

C) Romantizm, sembolizm, pamasizm, re­alizm

D) Klasizim, romantizm, realizm, naturalizm                          

E) Realizm, romantizm, naturalizm, pama­sizm

 

2. Klasisizm ile Romantizmi karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Klasisizm eski Yunan ve Latin edebiyat­larından, Romantizm ise ulusal konular­dan, dinden, efsanelerden yararlanmış­tır.

B) Klasisizme göre akıl ve sağduyu her şeydir; Romantizmde ise bunların yerini duygu ve hayaller alır.

C) Klasisizmde dil pek önemsenmemiş; Romantizmde ise ciddi ve ağırbaşlı bir dil kullanılmıştır.

D) Klasisizmde sadece erdemli, iyi insanlar anlatışmış; Romantizmde ise her türlü insana yer verilmiştir.

E) Klasisizmde kurallara çok önem veril­miş; Romantizmde ise ölçülülüğün yeri­ni coşku ve serbestlik almıştır.

 

3. Goethesiz bir Alman edebiyatı, Shakesperesiz bir İngiliz edebiyatı, Stendhalsiz bir Fran­sız edebiyatı, Dostoyevskisiz bir Rus edebi­yatı düşünülebilir mi? Düşünülemez elbet... Bu sanatçılar değil o ulusların, bütün dünya­nın, insanlığın malı olmuştur artık!

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değil­dir?

A) Ölü Canlar

B) Venedik Taciri

C) Parma Manastırı

D) Suç ve Ceza

E) Faust

 

4. (I) Eski Yunan edebiyatında komediler peş bölüm halinde yazılırdı. (II) Bu komediler, manzumdu. (III) Diyaloglar arasında korolar da görev alırdı. (IV) Sonraları Batı edebiyatla­rında bu korolar kaldırılmış, perde sayısı da­ha az komediler yazılmıştır. (V) 17. yüzyıl Fransız komedisinde üç-birlik kuralına da uyulmamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlısı vardır?

A) I.      B) II.     C) III.     D) IV.    E) V.

5.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare'in değildir?

A) Yanlışlıklar Komedyası

B) Hamlet

C) Kral Lear

D) Othello

E) Kral Oidipus

 

6. O sanatçıyı, bir arkadaşı şöyle anlatmıştı: "Cebinde birçok kâğıt taşır. Vapurda gider­ken, parkta gezerken, pazarda alışveriş ya­parken önemli bir olay mı oldu; çıkarır defte­rini, hemen not alır... Sonra da bunları ro­manlarını yazarken yeri geldi mi kullanır. Bel­ki de çok okunmasının, tutulmasının nedeni budur."

Bu parçada kendisinden söz edilen sa­natçı, hangi edebiyat akımının temsilcisi olabilir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Sembolizm

E) Pamasizm

 

7. Victor Hugo'nun öncülük ettiği Romantizm akımıyla tiyatro anlayışında büyük değişiklik­ler olmuştur. Eski tiyatronun geleneksel ku­ralcılığının karşısına geçen modern tiyatro anlayışı, insanların, sürekli olarak aristokrat sınıfın yaşantılarını, aklın düzenlediği davra­nışları trajik sahnelerde seyretmelerini ya da yaşamın sadece gülünç yanlarına bakmaları­nı yeterli bulmamıştır. Böylece yaşam bütün yanlarıyla ortaya konmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Tragedyalara ilginin artmasından

B) Tiyatronun işlevini yitirmesinden

C) Tiyatro türünün önemsenmeyişinden

D) Dram türünün doğuşundan

E) Epik tiyatronun doğuşundan

 

8. Bu akıma bağlı sanatçılar yaşanan zaman yerine geçmiş zaman üzerinde durmuşlar; tarihin her döneminden, özellikle Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanmışlar; bu ülkele­rin doğa görünümlerine eserlerinde yer vere­rek egzotik bir hava yaratmışlardır. "Sanat İçin sanat" anlayışının benimsendiği bu akımda şiirin biçimsel özelliklerine de önem verilmiştir.

Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?

A) Parnasizm

B) Realizm

C) Sembolizm

D) Klasisizm

E) Naturallzm

 

9.   Gogol, Çehov, Tolstoy'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizmin temsilcileri olmaları

B) Rus edebiyatının temsilcileri olmaları

C) Öykü ve tiyatro ve şiir türünde ün ka­zanmış olmaları

D) Değişik sanat akımlarının kurucuları ol­maları

E) Yunan edebiyatından etkilenmiş olmala­rı

 

10. Halit Ziya Uşaklıgil "Mai ve Siyah" adlı yapı­tına ad koyarken Fransız yazar Flaubert'in "Kızıl ile Kara" romanından esinlenmiştir.

Bu cümledeki bilgi yanlısı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) "Mai ve Siyah" Halit Ziya Uşaklıgil'in de­ğil, Mehmet Rauf'undur.

B) Flaubert, bir Fransız yazarı değil, Alman yazarıdır.

C) "Mai ve Siyah" roman değil, tiyatro tü­ründe bir yapıttır..

D) "Kızıl ile Kara" bir roman değil, tiyatro esendir.

E) "Kızıl ile Kara" Flaubert'in değil, Stendhal'in romanıdır.

 

11. "Olayları bana göründükleri gibi ortaya koy­makla, bana doğru görüneni anlatmakla ye­tiniyorum. Doğruluğu daha sanata sokma­nın zamanı gelmedi mi?"

Bu sözleri söyleyen sanatçı kim ve hangi akıma bağlı olabilir?

A) Victor Hugo, Romantizm

B) Gustave Flauberte, Realizm

C) J. Racine, Klasisizm

D) Paul Verlaine, Sembolizm

E) TristanTzara, Dadaizm

 

12. Klasikler akla, mantığa ve sağduyuya uygun olanı, romantikler duygusuz bir dış

         I                                                                    II

dünya anlatımını, parnasyenler ölçüsüz hayal ve heyecanları, sembolistler ise anlamın

                            III                                                     IV

kapalı olmasını savunmuşlardır.

 

Bu cümledeki bilgi yanlışlığı numaralan­mış sözcüklerden hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?

A) I. ve II.      

B) l.ve III.      

C) II. ve III.

D) II. ve IV.    

E) III. ve IV.

 

13.     I.   Savaş ve Barış

II. Kızıl ile Kara

III. Goriot Baba

Bu üç yapıt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üçünün de türü romandır.

B) Hepsi de aynı konuyu işlemiştir.

C) Realist akıma uygun yazılmışlardır.

D) Birinin yazarı Rus, diğerlerininki Fransızdır.

E) Üçü de dünya klasikleri arasında yerini almıştır.

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi romantik dramın bir örneği sayılabilir?

A) Don Kişot

B) Savaş ve Barış

C) Goriot Baba

D) Madam Bovary

E) Hernani

 

15. 17. yüzyılda yaşayan küçük bir İspanyol kişi­zadesi, çok fazla şövalye romanı okuduğu için, aslında bir handa hizmetçi olan soylu sevgilisi Dulcinea'nın onuruna, "gezgin şö­valye" olmayı kafasına koymuştur. Bunun üzerine sakin hayatını bırakır, yaşlı, sıska atı Rosinenta'ya atladığı gibi, dullarla yetimle­rin, kendilerini savunması için yolunu gözle­diklerine inandığı bir kişi olarak dağ tepe yo­la koyulur. Kahramanımız seyisi Şanso Panza ile bir sürü gülünç serüvene atılır.

Bu parçada konusu kısaca özetlenen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Üç Silahşörler, A. Pere Dumas

B) Wilhelm Teli, Schiller

C) Savaş ve Barış, Tolstoy

D) Don Kişot, Cervantes

E) Suç ve Ceza, Dostoyevski

 

16. Balzac'ın yapıtları, bireyin yaşamıyla toplu­mun yaşamını, tarihle toplum gerçeğini bir bütünlük içinde yansıtmayı amaçlar.Eugenie Grandet,  Goriot Baba, Vadideki Zambak,

                                                        I                     II                  III

Parma Manastırı, Köy Hekimi adlı romanlarında yazar, yaşadığı dönemin eleş­tirisini

        IV

yapar.

 

Bu parçada numaralanmış yapıtlardan hangisi Balzac'ın değildir ?

A)l.      B) II.     C)lll.    D) IV.    E)V.

 

17.................dünya edebiyatının anıt romanlarındandır. Romanın kahramanı Jean Valjean, pişmanlık ve uğraşma sayesinde yükselen bir ruhu yansıtan bir tiptir. Bu tipin yaşam serüveni üzerinde kurulan romanda savaş, ayaklanma, halk yaşayışıyla ilgili başarılı be­timlemeler vardır.

Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vadideki Zambak

B) Sefiller

C) Don Kişot

D) Kızıl ile Kara

E) Madam Bovary

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde, Eski Yunan edebiyatının tragedya şairleri bir arada verilmiştir?

A) Sophokles, Euripidies

B) Vergilius, Seneca

C) Homeros, Platon

D) Aristophanes, Sokrates

E) Racine, Corneille

 

19. Romantizmin kurucusu ve kuramcısıdır. Ressamlığının izleri, yazdıklarına yansımıştır. Şiirlerinde ana duygu aşk, doğa, özgürlük, vatan ve İnsanlık sevgisidir. Roman ve oyun­larında Fransız toplumunun çeşitli dönemle­rini anlatmıştır. Cromwell adlı eserinin önsö­zünde Romantizmin ilkelerini saptamış, bu ilkeleri ilk kez Hernani adlı oyununda uygula­mıştır.

Bu parçada kendisinden söz edilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.J. Rouesseau

B) Victor Hugo

C) Alfred Musset

D) A. Dumas Pere

E) Schiller

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Naturalizmi be­nimsemiş bir sanatçıda görülmez?

A) Pozitif bilimlerdeki determinizm (gerekir­cilik) ilkesinden hareket eder.

B) Roman kişilerinin davranışlarını içgüdü, soyaçekim gibi özelliklere bağlar.

C) Dış dünyayı, doğayı renkli ve göz alıcı betimlemelerle anlatır; kişilere ve olayla­ra duygusal yaklaşır.

D) Roman kahramanlarını yaşadıkları çev­renin diliyle konuşturur.

E) Romanı, insan üzerinde gerçekleştirilen bir deney uygulaması olarak görür.

 

21. Öykü ve oyunlarıyla tanınmış bir Rus sanat­çısıdır. Hayatın gelişigüzel, önemsiz yanlarını yansıtmıştır. Öykülerinde olaya pek önem vermez, olayla ilgili olmayan ayrıntılardan kaçınır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisi olabilir?

A) Dostoyevski       

B) Tolstoy

C) Anton Çehov      

D) I. Turgenyev

E) N. Gogol

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, tü­müyle Tolstoy'a aittir?

A) Diriliş, Suç ve Ceza, Parma Manastırı

B) Kızıl ile Kara, Anna Karenina, Goriot Ba­ba

C) Savaş ve Barış, Parma Manastırı, Buda­la

D) Anna Karenina, Diriliş, Savaş ve Barış

E) Diriliş, Budala, Kumarbaz

 

23. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin ko­medya türünde yapıtı yoktur?

A) Sophokles

B) Menandros

C) Aristophanes      

D) Plautus

E) Möllere

 

24. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi romantik akıma uygun yazılmıştır?

A) Goriot Baba

B) Kızıl ile Kara

C) Üç Silahşörler

D) Harp ve Sulh

E) Madam Bovary

 

25. Bu akıma göre "Evren bir bütündür ve bütün duyuların birbiriyle bağlantısı vardır." Bu gö­rüş ışığında, insanın duyu ve duyguları ile dış dünya arasındaki gizli ilişkiler ele alın­malı ve insanla doğa kaynaşmalıdır. Bu kay­naşma sonucu, duyuların herhangi birine bağlı bir özellik başka bir duyuya bağlanmış ve böylece "acı yeşil", "mor uğultu", beyaz titreyiş","siyah korku" ... gibi söyleyiş biçim­leri gelişmiştir.

Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Parnasizm

E) Sembolizm

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1)D 2)C 3)A 4)E 5)E 6)C 7)D 8)A 9)B 10)E 11)B 12)C 13)B 14)E 15)D 16)D 17)B 18)A 19)B 20)C 21)C 22)D 23)A 24)C 25)E  

 

Ziyaretçiler

6756094
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
420
3632
13353
6719086
420
99367
6756094

İP'niz: 3.230.119.106
Server Time: 2020-10-01 06:28:28

Arama