EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TESTİ 2

 

 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ

 

1.  "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anadolu insanının yaşamı ve kültürü bu dönem şa­irlerini çok etkilemiştir.

B) Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları adlı şiiriyle bu döneme imzasını atan önemli şairlerdendir.

C) Bu dönem şiirinin, özellikle başlangıç yıllarında, en önemli kaynağı halk şiiri geleneğidir.

D) İlhan Berk, Turgut Uyar, Cemal Süreyya gibi isimler bu dönemde doğan İkinci Yeni akımına öncülük et­miştir.

E) Bu dönemde yazılan eserlerde dil son derece ağır ve sanatlıdır.


2.  Aşağıdakilerden hangisi, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhon'un ortak özelliğidir?

A) Beş Hececiler topluluğuna dâhil olmaları
B) Sanat anlayışları bakımından Cenap Şehabettin'den etkilenmeleri
C) Yalnızca aruz vezniyle şiir yazmaları
D) Türkçülük akımının temsilcileri olmaları

E) Serbest müstezat şeklindeki şiirleriyle tanınmaları


3.  Türk edebiyatında romanı en iyi bilen romancıların ba­şında gelir. Çünkü o sadece bir romancı değil edebiya­tın tüm alanlarına kafa yormuş ve "19. Asır Türk Ede­biyatı Tarihi" adlı esere imza atmış bir isimdir. Yazıla­rından anladığımıza göre o, belli başlı romanlarımız kadar Batılı romanları da okumuş, bunlar üzerinde dü­şünmüş, bu romanları incelemiştir. Onun Fransız romanı hakkında yayımlanmış deneme, eleştiri ve in­celemeleri de bildiğini yine yazılarından anlıyoruz. Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Peyami Safa
C) Refik Halit Karay

D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi sa­natçılarından biri değildir?

A) Cevdet Kudret Solok
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

 

I.   Hikâyelerini   "olay"   unsurunu dışta tutarak oluşturur.
II.   Eserlerinde yoksulları, balıkçıları, halktan insan­ları anlatmıştır.
III.   "Son Kuşlar", "Semaver", "Havuzbaşı" onun en önemli hikâyelerindendir.
5.    Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde özellikleri sı­ralanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ömer Seyfettin
B)   Hüseyin Rahmi Gürpınar
C)  Sait Faik Abasıyanık
D)  Memduh Şevket Esendal
E)   Falih Rıfkı Atay

 

 

6.       1928 yılında, edebiyatımıza yeni bir soluk getirmek amacıyla ve kendinden önceki edebi topluluğun şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İdeallerini ger­çekleştiremeyen topluluk kısa süre sonra dağılmıştır.
Aşağıdaki şairlerden hangisi, yukarıda sözü edilen edebi toplulukta yer alan bir sanatçıdır?
A)   Orhan Veli Kanık
B)   Ziya Osman Saba
C)  Faruk Nafiz Çamlıbel
D)  Melih Cevdet Anday
E)  
Oktav Rıfat Horozcu


7.       Yakup Kadri —- adlı eserinde II. Meşrutiyet sonrası parti çekişmelerini ve bu çekişmelerin bir tarafında yer alan gazeteci Ahmet Kerim'in macerasını anlatır, adlı eserinde ise Ahmet Celal adlı subayın Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadığı ilginç olayları ele almıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-kilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Yaban, Sodom ve Gomore
B)   Hüküm Gecesi, Yaban
C)  Kiralık Konak, Hüküm Gecesi
D)  Sodom ve Gomore, Kiralık Konak
E)   Kiralık Konak, Yaban

 

 

8.        I. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay
Rıfat Horozcu  üçlüsü, Garip akımının temsilcileri­dir.
II.   Arif Nihat Asya ve Necip Fazıl herhangi bir toplulu­ğa bağlanmayıp bağımsız hareket etmişlerdir.
III.   Devlet Ana, Esir Şehrin insanları adlı romanları Or­han Kemal yazmıştır.
IV.   Mehmet Fuat Köprülü İki ciltlik Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserin sahibidir.
V.   Hüseyin Nihal Atsız, tarihi romanlarla tanınmış ve eserlerini "Türkçülük" anlayışı doğrultusunda kale­me almıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) I.           B) II.         C) III.        D) V.         E) V

 

 

9.       (I) 1955 - 1965 yılları arasında kendini gösteren İkinci Yeni hareketi yozlaşan Garip akımına tepki olarak doğ­muştur. (II) Bu akım Türk edebiyatında sürrealizm çizgisinin temsilcisi sayılır. (III) Bu akım temsilcileri her­kese hitap edecek sıradanlıkta şiirler yazmayı redde­derler. (IV) Bu şairler şiirlerinde son derece sade, anla­şılır bir dil kullanmışlardır. (V) Ece Ayhan, Ülkü Tamer ve Edip Cansever İkinci Yeni'nin önemli temsilcilerin-dendir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.           B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.


10.     Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde "Çehov" tarzına ötekilerden daha yakın öyküler yazan bir isimdir?

A)   Ömer Seyfettin
B)   Ahmet Hamdi Tanpınar
C)   Refik Halit Karay
D)  Sait Faik Abasıyanık
E)   Haldun Taner

 

 

11.     1914 -1918 yılları arasında aruzla yazan şair, bundan sonra heceye yönelerek hecenin beş şairinden biri ol­muştur. Ancak sonra tekrar aruz ölçüsüyle yazmaya başlayınca, arkadaşı Yusuf Ziya Ortaç'ın eleştirilerine uğramış daha sonra da hece ölçüsünde karar kılmıştır. Şiirlerinde aşk, ölüm, kötümserlik gibi bireysel duygu­lara ağırlık vermiştir. Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler şiirlerinden bazılarıdır.
Yukarıda özelliklerinden bahsedilen sanatçı aşağı­dakilerden hangisidir?
A)   Orhan Seyfi Orhon
B)   Faruk Nafiz Çamlıbel
C)   Enis Behiç Koryürek
D)   Halit Fahri Ozansoy
E)   Ziya Osman Saba

 

 

12.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler topluluğundan değildir?
A)   Cevdet Kudret Solok
B)   Muammer Lütfi Bahsi
C)  Vasfi Mahir Kocatürk
D)   Kenan Hulusi Koray
E)   Zeki Ömer Defne

 

 

I. Şiir, duygu ve düşüncelerin tam olarak yansıtılmasını engelleyen tüm biçimsel kurallardan kurtarıl­malıdır.
II.   Anlatımda edebi sanatlar kullanılmamalı, şiir gün­lük dille yazılmalıdır.
III.   Şiir sıradan insanı da konu alan ve ona da hitap eden bir açıklık ve içtenlikle yazılmalıdır.
13.      Yukarıdaki numaralı cümlelerde prensipleri sırala­nan şiir topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Beş Hececiler
B)   Garipçiler
C)  Yedi Meşaleciler
D)   İkinci Yeniciler

E)   Hisarcılar


CEVAP ANAHTARI:

1-E, 2-A, 3-A, 4-E, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 11-D, 12-E, 13-B

 

 

Ziyaretçiler

6297016
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2803
5094
32894
6235948
20442
125639
6297016

İP'niz: 34.239.172.52
Server Time: 2020-04-05 16:15:17

Arama