EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

İSLAM ÖNCESİ VE İSLAM TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ 1

 

 

İSLAM ÖNCESİ VE İSLAM TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi destanların özelliklerinden değildir?
A) Tarihin bilinmeyen devirlerini yansıtmaları
B) Manzum olmaları
C) Sözlü geleneğe bağlı olmaları
D) Tamamen tarihi gerçekleri yansıtmaları
E) Kahramanlarının olağanüstü özelliklere sahip olmaları

 

2.  İslam öncesi Türk Edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
B)Edebiyat ürünlerinin hepsi sözlü ürünlerdir.
C)Yabancı dillerin etkisi söz konuşu değildir.
D)Çoğunlukla yarım kafiye kullanılmıştır.
E) Şiirler genellikle kapuz eşliğinde söylenmiştir.


3.  ........ İslami Türk Edebiyatının elimize geçen ilk eserlerindendir. XI. yüzyılda ........ tarafından Orta Asya Türkçesiyle yazılmıştır.
Paragrafta bahsedilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevî
B) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
C) Divan-ı Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
D) Atabet'ul Hakayık - Edip Ahmet
E) Muhakemat'ül Lügateyn - Ali Şir Nevaî

 

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Yesevî Halk şiirinde tasavvufun ilk temsilcisi olarak kabul edilir.
B) Atabet'ul Hakayık aruz ölçüsüyle yazılmış manzum bir eserdir.
C) Ali Şir Nevaî, Muhakemat'ül-Lügateyn adlı eserinde Türkçenin zengin bir dil olduğunu göstermek amacını güder.
D) Mevlana, Farsça - Türkçe karışık birkaç şiir dışında bütün eserlerinde Farsçayı kullanmıştır.
E) Divan-ı Lügat'it Türk, Türkçenin Farsça ile kıyaslandığı bir eserdir.

 

5. "Divan-ı Hikmetin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevî              

B)Yunus Emre
C) Hacı Bavram Veli         

D)Edip Ahmet

E) Kaşgarlı Mahmut


6.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Destan, sagu, sav, koşuk İslam Öncesi Türk Edebiyatı ürünlerindendir.
B) Şehname Arap Edebiyatının millî destanıdır.
C) Divan-ı Hikmet, Kutadgu Bilig, Atabet'ul Hakayık İslam tesiri altında gelişen Türk Edebiyatının ilk ürünlerindendir.
D) Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünleri Yenisey ve Göktürk yazıtlarıdır.
E) Sagu İslam Öncesi Türk Edebiyatında devlet büyüklerinin ölümü üzerine söylenilen şiirdir.

 

7. Doğu Karahanlı Devleti'nin hakanı olan Tabgaç Buğra Han'a bir öğüt kitabı olarak sunulan ve "saadet veren bilgi" (Kutadgu Bilig) anlamına gelen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Yesevî              

       B) Ali Şir Nevaî
C) Yusuf Has Hacip          

       D) Edip Ahmet
E) Kaşgarlı Mahmut


8. Türkçe ilk sözlük ve dilbilgisi kitabı sayılabilecek eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemet-ül Lügateyn        

      B) Divan-ı Lügat-it Türk
C) Atabet'ul Hakayık                  

      D) Kutadgu Bilig
E) Kamus-i Türkî


9.  Aşağıdakilerden hangisi destan devri Türk edebiyatı nazmının özelliklerinden değildir?
A) Edebî ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüşü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılır
E) Genellikle yarım kafiye kullanılır.


10. Atabetü'l-Hakayık İslami Türk Edebiyatının ilk ürünlerinden biridir. Aşağıda, eser hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eserin adı "Hakikatların eşiği" anlamındadır.
B) Türk dilinin ilk mesnevisidir.
C) Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
D) Dinî konuları işleyen didaktik bir eserdir.
E) XII. yüzyıl Türk Edebiyatı ürünlerindendir.


11. 12. yüzyılın başlarında yazıldığı sanılmaktadır. Aruz vezniyle yazılan bir eserdir. İlim, cömertlik, fazilet, dilin muhafazası, kibir, tevazu gibi konular işlenmiştir. Bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Girişinde münacat, naat ve methiyeler yer almaktadır.
Yukarıda tanıtılan edebi eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemet'ül Lügateyn
B)Atabet'ül Hakayık
C)Divan-ı Hikmet
D)Leyla île Mecnun
E)Kutadgu Bilig12. Aşağıdakilerden hangisi İslamın kabulünden önceki Türk Edebiyatının sözlü edebiyat ürünlerinden değildir?
A) Sav         B) Sagu       C) Destan    D) Koşuk         E) Semai


13. " XI. yüzyılda ........... ünlü sözlüğü Divan-ı Lügat-it Türk'te Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu delilleriyle göstermek ister. XV. yüzyılda ......... de Muhakemet-ül Lügateyn adlı eseriyle Türkçeyi Farsçayla karşılaştırmış ve Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymuştur. "
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kaşgarlı Mahmut - Şemsettin Sami
B) Yusuf Has Hacip - Fuat Köprülü
C) Edip Ahmet - Muallim Naci
D) Kaşgarlı Mahmut - Ali Şir Nevai
E) Yusuf Has Hacip - Mütercim Asım


14. "Yayılır karanlık sisler engine
       Korkarım, bakamam sana ben yine
       Yıllarca dalarım solgun rengine
       Güneşten nur uman gözler yanmasın"
Dörtlüğün birinci ve üçüncü, dizelerindeki kafiye (uyak) çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı            B) Tam            C) Zengin   D) Yarım             E) Aliterasyon


15. XI. yüzyıl seçkinler edebiyatının ilk eserlerinden olan "Güç ve kutsallık, mutluluk veren bilgi" anlamına gelen adıyla "Siyasetname" türünün en eski ürünlerinden biri olan bu eser, devlet yönetiminin amaç ve yöntemlerini, yurt ve halk için yararlı bilgi ilkelerini, toplum yaşamındaki temel öğeleri açıklayan bir öğüt ve hikmet manzumesidir.
Bu paragrafta sözü edilen eser ve eserin yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Divan-ı Lügat-it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet
C) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
D) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevî
E) Muhakemet-ül Lügateyn - Ali Şir Nevaî


16. .........İslam medeniyeti etkisindeki Türk edebiyatının en eski eseridir. Karahanlılar döneminde Saltuk Buğra Han'a sunulduğu bilinen bu ilk eser, "Has Hacip"lik rütbesiyle anılan Yusuf'un, aruz vezniyle, mesnevi şeklinde yazdığı, didaktik özellikte,ahlak,siyaset, hikmet konularını işleyen manzum bir eserdir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Divan-ı Hikmet     

      B)Divan-ı Kebir  
C) Kutadgu Bilig       

      D)Mesnevi
E) Divan-ı Lügat-it Türk


17. Aşağıdakilerin hangisinde yapma destanlar bir arada verilmiştir?
A) Kurtarılmış Kudüs, Ramayana, Üç Şehitler
B) Üç Şehitler, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kurtarılmış Kudüs, Üç Şehitler Destanı, Selçukname,
D) Selçukname , İlyada, Odise
E) Odise, Kalevela, Mahabarata


18. "Bu eserde şiirle nesir birlikte yer alır. Hadiseler des-tanî karakter taşır. Hayalle gerçek iç içedir, Türklerin eski yaşayışlarıyla sonradan dahil oldukları dine ait davranış ve anlayış şekilleri birlikte yer alır. Eser 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir."
Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig           
B) Kitab-ı Dede Korkut
C) Manas Destanı         
D) Oğuz Kağan Destanı
E) Köroğlu Destanı


CEVAP ANAHTARI

1-D   2-B   3-C   4-E   5-A   6-B   7-C   8-B   9-D 10-E 11-B 12-E 13-D 14-C  16-C 17-C  18-B

 

Ziyaretçiler

000443
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
443
0
443
0
90329
0
443

İP'niz: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-21 04:26:53

Arama