EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

DİVAN EDEBİYATI KONU TESTİ 1

 

 

DİVAN EDEBİYATI KONU TESTİ 1

 

1.  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özellik-lerinden biri değildir?

A) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.

B) Söz ve anlam sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir.

C) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır.

D) Nazım birimi olarak dörtlük, genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır.

E) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir.

 

 

"Divan şiirinin ilk büyük ustasıdır. İran etkisindeki din dışı şiiri ilk kez o verir. Benzetme örgüsü, düş­sel gücüyle şiiri, sanatsal güzelliği amaçlar. Oysa, o dönem şiirinde öğreticilik ön plandadır. Kendine özgü bir şiir dili yaratır. Bilinen bir kasidesi, dokuz gazeli yayımlanmıştır."

2. Yukarıda sözü edilen Divan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhi          B) Şeyyad Hamza      C) Dehhani      D) Nesimi        E) Ahmet Fakih

 

 

I. Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

II. Nazım birimi beyittir, ölçü aruz ölçüsüdür.

III. Beyit bütünlüğü yerine şiirin tamamında konu bütünlüğü ön plandadır.

IV. Söz sanatlarına sıkça yer verilmiştir.

V. Kalıplaşmış mazmunlar kullanılmıştır.

3. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi divan şiirine ait bir özellik değildir?

A) I       B) II      C) III      D) IV         E) V

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Mazmun denilen kalıp sözlere sıkça yer verme

B) Konu bütünlüğünü dikkate almama

C) Ağırlıklı olarak İslam mitolojisinden yararlanma

D) Sanatlı söyleyişlere çokça yer verme

E) Somut konuları yoğun şekilde işleme

 

 

5. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Medreselerden yetişen kişilerin geliştirdiği bir edebiyattır.

B) Dil, yabancı sözcüklerle ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

C) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan nazım biçimleri kullanılmıştır.

D) He ozanın kendine göre kullandığı şiir türleri vardır.

E) Şiirlerde nazım birimi genellikle beyittir.

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına yöneltilen eleştirilerden biri olamaz?

A) Halktan kopuk bir saray edebiyatı olması

B) Dilinin yabancı sözcüklerle yüklü olması

C) Tamamıyla dini unsurları konu etmesi

D) Gerçeklere değil hayallere dayanması

E) Arap ve Fars edebiyatlarını taklit etmesi

 

 

"Belli uğraşlar veren kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserler; konularına göre çeşitlenirler. Şair, evliya yaşamlarını anlatanlar gibi. Türk ede­biyatında bu türün ilki Ali Şîr Nevai'nin Mecalisü'n Ne­fais'idir."

7. Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezkire                 B) Münşeat           C) Tarih     D) Seferatname         E) Divan

 

 

8. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şairler Arap ve İran edebiyatını örnek almışlardır.

B) Genellikle yaşamdan kopuk, soyut konular işlenmiştir.

C) Duygu ve düşünceler belirli kalıplarla ortaya konmuştur.

D) Düz yazıya göre şiire daha çok önem verilmiştir.

E) Tüm şairler, şiirlerinde dini konuları işlemiştir.

 

 

9. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerde her beyit başlı başına bir bütün sayılır.

B) Beyitler arasında konu birliği olması koşulu yoktur.

C) Aşk, övgü, yergi, tasavvuf şairlerin ortak konularıdır.

D) Bir konunun yalnız belirli nazım biçimleriyle işlenmesi koşulu yoktur.

E) Yaşamla ilgisi olmayan, soyut bir dünyası vardır.

 

 

"XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tir. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmış­tır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin do­ğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerin­den oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."

10. Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Fuzuli - Şikayetname

B) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk

C) Nabi - Hayriye

D) Süleyman Çelebi - Mevlid

E) Nef'i - Siham - ı Kaza

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Divan sürecine özgü eserlerden biridir?

A) Cezmi        B) Köroğlu Destanı      C) Dede Korkut      D) Divanü Lügat'it Türk      E) Şikayetname

 

 

(I) Divan edebiyatında sanatçılar Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde kalmışlardır. (II) Yapıtlarda işlenen konular da yerli ve ulusal değildir. (III) Şiirlere kullanılan nazım biçimlerinin çoğu Arap ve Fars edebiyatından alınmıştır. (IV) Beyit, bütün şiirlerde değişmez nazım birimidir. (V) Bir şiirin beyitleri arasında konu birliği olması gerekmez.

12. Divan edebiyatının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

     A) I       B) II     C) III      D) IV      E) V

 

 

13. Mesnevi nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dizeleri birbiriyle uyaklı olan beyitlerle yazılır.

B) Beyit sayısı binlerle ölçülebilecek kadar uzun sayılır.

C) Geniş konuların ve hikâyelerin işlendiği şiirlerde kullanılır.

D) Daha çok 16. yüzyıl şairlerinin tercih ettiği bir nazım biçimidir.

E) Aruz ölçüsünün kısa kalıpları ile yazılır.

 

 

"XV. yüzyılın büyük şairlerindendir. Yaşamı üzerine çok şey bilinmez. Bir şiiriyle Fatih'in dikkatini çe­kince, divan kâtipliğine alınır. İstanbul'a yerleşir. Kendine özgü imgeleri; yalın, atasözleri, halk söy­leyişiyle zenginleştirilmiş dili, incelikli deyiş ve öz­gün anlatımıyla belirginleşir. Şiiri yalın ve doğaldır. Mazmunları günlük yaşama inmiş, canlıdır. Eli­mizde yalnızca Divanı bulunmaktadır."

14. Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati                    B) Nabi          C) Nefi        D) Şeyh Galip            E) Süleyman Çelebi

 

 

15. Divan şairlerini ilgilendiren aşağıdaki açıklamalar-dan hangisi doğru değildir?

A) Şeyh Galip, yoğun hayalleri, canlı betimleme­leri, karmaşık diliyle Divan şiirini son çizgisine ulaştırır.

B) Nedim'in tasavvufun etkisinde yazdığı şiirler, dinsel yönlendirmeye yöneliktir.

C) Bakı kullandığı mecaz ve mazmunlarla geliş­miş bir zevki, ince bir beğeniyi simgeler.

D)   Nabi 'hakimane' denilen felsefe ve düşünceye dayalı öğretici şiir çığırını açar.

E)    Övgü ve yergide uçlarda olan Nefi, özellikle kaside alanında başarılıdır.

 

 

16. Kasideyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle övgü amaçlı yazılır.

B) Bir şairin beş kasideden oluşan eserine "hamse" denir.

C) Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir.

D) Şairin adının geçtiği beyite "taç beyit" denir.

E) Uyak düzeni aa / ba / ca / (gazeldeki gibi)'dır.

 

 

17.   Divan edebiyatı konusunda verilmiş, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Türklerin, İslamiyet'i benimsedikten sonra Arapça ve Farsçanın etkisiyle oluşturdukları, belli biçim ve özü olan, belli ilkelere bağlı edebiyattır.

B) Uyağın koşullara bağlanması, Divan şairlerinin yaratıcılığını arttırmıştır.

C) Nazım birimi beyittir. Şair, ne söyleyecekse iki dizeden oluşmuş 'beyit'te söylemek zorunda­dır.

D) Nedim ve kimi şairlerin birer türküsü dışında ölçü 'aruz' ölçüsüdür.

E) Uyak kurallara bağlıdır: Tam ve zengindir; hem kulak  hem göz içindir.

 

 

18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Fuzuli - Şikayetname        

B) Nabi - Hayriyye

C) Nefi - Siham - ı Kaza        

D) Baki - Hüsn - i Aşk

E) Ali Şir Nevai - Hamse

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bir özelliği değildir?

A) Beyit birimiyle yazılır; uyaklanışı gazeldeki gi­bidir.

B) Beyit sayısı 33 - 99 arası olup, aruzun her ka­lıbıyla yazılır.

C) Kasidelerin övgü bölümlerine 'tegazzül' denir.

D) Tanrı'ya yakaranlar 'münacat', Tanrı birliğini anlatanlar 'tevhid' adını alır.

E) Çoğu övgü amacıyla yazılır; özel bir plana uyarlar.

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatını etkileyen kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran              B) Hadisler       C) Türk destanları      D) Ayetler            E) Şeyhname motifleri

 

 

 

  CEVAP ANAHTARI:

1-,  2-,  3-,  4-,  5-,  6-,  7-,  8-,  9-,  10-,  11-,  12-,  13-,  14-,  15-B,  16-B,  17-D,  18-D,  19-C,  20- 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

6756196
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
522
3632
13455
6719086
522
99367
6756196

İP'niz: 3.230.119.106
Server Time: 2020-10-01 07:10:12

Arama