EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ -2

 

 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ -2 


 

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

 A)  Oğuz Kağan Destanı       

B)  Bozkurt Destanı    

C)  Türeyiş Destanı                 

D)  Timur Destanı         

E)  Alp Er Tunga Destanı

 

    

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A)  Ürünler anonimdir.

B)  Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

C)  Genellikle yarım kafiye kullanılır.

D)  Ölçü, hece ölçüsüdür.

E)  Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

      

 

3. Aşağıdakilerden hangisi,  “ağıt” ın  İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?

 A)  Sav     B) Koşuk   C) Sagu    D) Destan  E) Mersiye

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A)  Kaybolmuş Cennet      

B)  Alp Er Tunga  Destanı

C)  Göç Destanı

D)  Manas Destanı

E)  Battal Gazi Destanı

 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?

A)  Sadece hece ölçüsü kullanılır.

B)  Konu olarak ilahi aşk işlenir.

C)  Nazım birimi genellikle dörtlüktür.

D)  Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.

E)  Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.

 

 

6. Aşağıdaki hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?

 A) Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde

       Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab

B)   Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa

       Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

C)   Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab

       Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab

D)   Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden

       Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

E)   Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim

       Ki  bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab

7.  “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.” 

Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)  Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l - Lügateyn

B)  Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

C)  Ahmet Yesevi - Divanı Hikmet

D)  Kaşgarlı Mahmut - Divanı Lügati’t -Türk     

E)  Edip Ahmet Yükneki – Atebetü’l - Hakayık

 

      

8. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti’nin ikinci dönemini aydınlatır.”

 Parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Muhakemetü’l – Lügateyn       

B)  Atebetü’l -Hakayık

C)  Orhun Yazıtları  

D)  Divanı Lügati’t-Türk   

E)  Divanı Hikmet

 

  

9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

 A)  Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.

B)  Manas Destanı Kırgızlara aittir.

C)  Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.

D)  Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.

E)  Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ne  ait bir özellik değildir?

 A)  Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.

B)  On iki hikayeden oluşur.

C)  Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.

D)  Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını

      anlatır.

E)  Bu hikâyelerin tamamı nazımla yazılmıştır.

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

 A)  Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B)  Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.

C)  Kalıplaşmış sözler  (mazmunlar) çokça kullanılır.

D)  Parça güzelliğine önem verilir.

E)  Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım

      biçimidir.

 12.  Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A)  Gılgamış - Kalevala - İlahi Komedya 

B)  İliada ve Odysseia -  Manas - Üç Şehitler Destanı

C)  Çılgın Orlando - Mahabarata - Cid

D)  Şehname - Şinto - Gılgamış

E)  Aeneis - Ramayana - Ergenekon

 

 

13.  Aşağıdakilerden hangisinde Aşık  edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

 A)  Koşma - türkü - murabba

B)  Ninni - bilmece - gazel

C)  Koşma - semai - varsağı

D)  Tercihi bent - masal - mani

E)  Devriye - nefes - koşma

 

 

14.  Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Şu Destanı              

B) Manas Destanı         

C) Şehname

D) Göç Destanı            

E) Türeyiş Destanı

 

 

15. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıda-kilerden hangisidir?

 A)Sagu    B)Mesnevi    C)Gazel   D)Mersiye   E)Murabba

 

 

16.                Alp Er  Tunga öldi mü

                    Issız ajun kaldı mı

                    Ödlek öcün aldı mı

                    İmdi yürek yırtılır

 Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Sagu    B) Sav   C) Destan   D) Koşuk   E) Koşma

 

 

17.  1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır. Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kutadgu Bilig                B)  Divanı Lügati’t- Türk  

C)  Divanı Hikmet               D)  Atebetü’l- Hakayık   

E)  Göktürk Yazıtları

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir?

A)  Destan     B)  Sav   C) Sagu    D) Koşuk   E) Mesnevi

 

 

19.   Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir?
A)   Uzun metinlerdir.
B)   Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
C)   Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir.
D)   Nazım–nesir karışık bir anlatımı vardır.
E)   Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir.

 

20.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un şahsiyetiyle ilgili değildir?
A)   Hatip, şair, öğüt vericidir.
B)   Oğuzlar arasında bir din elçisi olarak kabul edilir.
C)   Her şeyi bilicidir, adsıza ad koyucudur.
D)   Dede Korkut Hikayeleri’nin yazarıdır.
E)   Her hikayenin ortak kişisidir.


21.   Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A)   Yarım kafiye kullanılmıştır.
B)   Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C)   Dil saf Türkçedir.
D)   Nazım birimi beyittir.
E)   Sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.

 

22.   Aşağıdakilerden hangisi Hun Türklerine ait bir destandır?
A)   Göç Destanı
B)   Ergenekon Destanı
C)   Şu Destanı
D)   Alp Er Tunga Destanı
E)   Oğuz Kağan Destanı

23.     I.   Sözlü edebiyat ürünüdür.
      II.   Aşk ve doğa şiiridir.
     III.   Kopuz eşliğinde söylenir.
     IV.   Hece ölçüsüyle söylenmesi milli yanıdır.
       V.   Şiire büyük bir lirizm egemendir.

   Yukarıda özellikleri bütünüyle içeren tür aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Destan     B) Koşma     C) Sav    D) Sagu   E) Koşuk

 

24.     Kur yerler hep gölerdi
       Dağ başları göründü
        Dünyanın soluğu ılıdı
        Türlü çiçekler sıralandı

   İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına ait yukarıdaki dörtlük biçim özelliklerine ve konusuna göre hangi Sözlü dönem ürünüdür?

   A) Koşuk       B) Sagu    C) Sav    D) Mani   E) Destan

 

CEVAP ANAHTARI:

1) E        2) E        3) C        4) A        5) A        6) C      7) D        8) C        9) C      10) E      11) B       12) D      13) C     14) B     15) D      16) A      17) B       18) E       19) E      20) D     21) B       22) E      23) E      24) A

 

Ziyaretçiler

3780780
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5798
5666
30460
3703066
155245
159313
3780780

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:49:35

Arama