EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ -3

 

 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ -3

 

1.   Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyılın ortalarına kadar süren ve yabancı etkilerden uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dönemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Biçim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.
   Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı
B)   Halk Edebiyatı
C)   Divan Edebiyatı
D)   Tanzimat Edebiyatı
E)   Milli Edebiyat

2.     I.   Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.
    II.   Bir “söylev” niteliğindedir.
   III.   Türklerin özeleştirisi niteliğindedir.
   IV.   Anlatımda aliterasyonlar görülür.
    V.   Dört anıttan oluşur.
   Göktürk yazıtları ile ilgili olarak, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
    A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü dönem Türk edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A)   Anlatım sözlüdür.
B)   Eserler manzum ve nesir şeklindedir.
C)   Dil oldukça sade ve öz Türkçedir.
D)   Nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.
E)   Ürünler anonimdir.

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?
A)   Eserlerde doğa sevgisi, kahramanlık konuları görülür.
B)   Sözlü ve yazılı dönem olarak incelenir.
C)   Eserler müzik eşliğinde söylenir.
D)   Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
E)   Bu dönemin edebi verimleri: Destan, sav, sagu ve koşuklardır.

 

5.   Aşağıdakilerden hangisi, ilk İslâmî eserlerden değildir?
A)   Kutadgu Bilig               

  B)   Divan-ı Hikmet
C)   Divan-ı Lûgat’t Türk    

  D)   Mecalis’ün Nefais
E)   Atabet’ül Hakayık

 

6.   Bugünkü atasözlerinin bilinen ilk şekilleridir. Yaşamla, toplumla, insan doğasıyla ilgili öğütler veren anonim ürünlerdir. Kolay ezberlensin,     akılda kalsın diye şiir gibi söylenmişlerdir.
   Yukarıda özellikleri verilen Sözlü dönem edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Sav      B) Sagu    C) Koşuk    D) Destan    E) Mani

7.   ... denilen ölüm, matem törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen, ölenin dürüstlüğünü, iyiliklerini, faziletlerini anlatan şiirdir. Biçim özellikleri ... gibidir.
   Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A)   Sagu – koşuk                 

   B)   Yuğ – sav
C)   Koşuk – yuğ                 

   D)   Yuğ – koşuk
E)   Sagu – sav

 

8.   Aşağıdakilerden hangisi Sözlü dönemde ozanlara verilen isimlerden değildir?
A) Şaman     B) Kam    C) Baksı   D) Ozan   E) Boran

 

9.   Milletlerin dini, milli, sosyal olaylarını, büyük felaketlerini; kişilerin kahramanlıklarını konu edinen manzum ürünlerdir. Sözlü edebiyatın en önemli verimleridir.
   Yukarıda tanıtılan Sözlü dönem edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşuk      B) Sav     C) Destan    D) Yuğ    E) Sagu


10.   İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde “Afrasyab” adıyla anılan Saka Türklerinden bir kahramanının İranlılarla yaptığı savaştaki yiğitliklerinin anlatıldığı destandır.
   Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına aittir?
A)   Şu Destanı
B)   Bozkurt Destanı
C)   Alp Er Tunga Destanı
D)   Türeyiş Destanı
E)   Ergenekon Destanı

 

11.   Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A)   Chanson de Roland
B)   Kurtarılmış Kudüs
C)   Robin Hood
D)   Mahabarata
E)   Gılgamış

 

12.   Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lûgat’it Türk için söylenemez?
A)   Kaşgarlı Mahmut tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır.
B)   Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
C)   Eser Araplara Türkçeyi öğretmek amacıy-la yazılmıştır.
D)   İçinde sözlü edebiyat dönemine ait birçok destan, koşuk, sagu örnekleri vardır.
E)   Sözcüklerin işleniş yöntemi bakımından bir ansiklopediyi de andırmaktadır.

 

13.   Aşağıdakilerden hangisi Kültigin ve Bilge Kağan abidelerinin yazarıdır?
A)   Yollug Tigin            

B)   İlteriş Kağan
C)   Aprınçur Tigin         

D)   Bilge Kağan
E)   W. Thomsen


14.   Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Kitabeleri’nin özellikleri arasında sayılamaz?
A)   Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
B)   Söylev biçiminde yazılmıştır.
C)   Dört yüzü de Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
D)   Orhun ırmağı kıyısında bulunan dikili taş-lardır.
E)   Sekizinci yüzyılda yazılmıştır.

 

15.     I.   Koşuk
      II.   Sığır
     III.   Yuğ töreni
     IV.   Sagu
Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerin karşılığı değildir?
A)   Umumi ziyafet
B)   Yas, matem töreni
C)   Dini sürek avı
D)   Yas, matem şiirleri
E)   Aşk, kahramanlık, doğa şiirleri

 

16.   Aşağıdakilerden hangisi destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?
A) Kutadgu Bilig             

  B) Divan-ı Lûgat’it Türk
C) Kitab-ı Dede Korkut   

   D) Şecere-i Türkî
E) Atabet’ül Hakayık

 

17.   Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)   Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri “Orhun Yazıtları”dır.
B)   İlk siyasetname özelliği taşıyan eser “Kutadgu Bilig”dir.
C)   “Muhakemet’ül Lugateyn” 15. yüzyılda Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır.
D)   “Şecere-i Türkî” Anadolu dışında yazılmış bir eserdir.
E)   “Muhakemet’ül Edep” adlı eserde Arapçanın Farsçadan üstünlüğü konu edilmiştir.

 

18.   Halk edebiyatında koşmanın karşılığı olan İslâmiyet öncesi edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sagu   B) Koşuk     C) Sav   D) Destan   E) Mani

 

19.   Aşağıdaki destanlardan hangisi bir özelliğinden dolayı diğerlerinden farklıdır?
A)   Oğuz Kağan Destanı     

   B)   Şu Destanı
C)   Battal Gazi Destanı        ,

   D)   Üç Şehitler Destanı
E)   Manas Destanı

 

20.  I.   Eserde Oğuzların iç çekişmeleri ve Müslüman olmayan komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatılır.
    II.   Eser dil bakımından anlaşılır, oldukça sadedir.
   III.   Nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır.
   IV.   Sıfatlara, halk söyleyişlerine ve aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir.
   
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kutadgu Bilig
B)   Göktürk Yazıtları
C)   Kitab-ı Dede Korkut
D)   Oğuz Kağan Destanı
E)   Atabet’ül Hakayık

 

21.   Atabet’ül Hakayık ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen bu     eser 12. yy.da Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
B)   Eserde aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
C)   Eserde 40 beyit, 101 dörtlük vardır.
D)   Nazım biçimi kasidedir.
E)   Din ve ahlak konuları didaktik bir şekilde işlenmiştir.CEVAP ANAHTARI

1 - A       2 - E        3 - B        4 - D        5 - D        6 - A      7 - D        8 - E       9 - C        10 - C      11 - B      12 - A     13 - A     14 - C     15 - A      16 - D       17 - E      18 - B      19 - D      20 - C      21 - D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

3780805
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5823
5666
30485
3703066
155270
159313
3780805

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:51:39

Arama