EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KONU TESTİ -4

 

 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI  KONU TESTİ -4

 

1.    I.   Nibelungen
    II.   Kalevela
   III.   Şehname
   IV.   İgor
   
Yukarıda numaralandırılmış doğal destanlar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?
A) Rus    B) Alman    C) İran    D) Fransız    E) Fin

 

2.   Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sadece Türk destanlarını içermektedir?
A)   Şehname – Oğuz Kağan – Şu – Türeyiş
B)   Alp Er Tunga – Türeyiş – Gılgamış – İgor
C)   Ergenekon – Şehname – Bozkurt – İlyada
D)   Göç – Oğuz Kağan – Bozkurt – Şu
E)   Ramayana – Göç – Şu – Alp Er Tunga

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in kabulünden sonra oluşan Türk destanlarından değildir?
A)   El-Manas Destanı
B)   Satuk Buğra Han Destanı
C)   Battal Gazi Destanı
D)   Köroğlu Destanı
E)   Oğuz Kağan Destanı

 

4.   Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elin-den kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle ben-zerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması da önemlidir.
   Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Oğuz Kağan Destanı
B)   Alp Er Tunga Destanı
C)   Ergenekon Destanı
D)   Şu Destanı
E)   Bozkurt Destanı

 

5.   Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak aşağıdaki-lerden hangisi kabul edilmektedir?
A)   Turfan Uygur yazıtları
B)   Yenisey yazıtları
C)   Göktürk yazıtları
D)   Kutadgu Bilig
E)   Bilge Kağan Anıtı

 

6.   Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)   Göktürk – Uygur – Arap – Latin
B)   Uygur – Göktürk – Arap – Latin
C)   Arap – Uygur – Göktürk – Latin
D)   Uygur – Arap – Göktürk – Latin
E)   Göktürk – Arap – Uygur – Latin

 

7.   ..., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, istilalar sonucunda oluşur. Eğer tarihin karanlık devirlerinde, halk arasında oluşmuş ve sonradan bir şair ya da yazar tarafından yazıya geçirilmişse ... adını alır. Millet hayatında önemli olan bir olayı bir şair ya da yazar kendisi anlatmışsa buna da ... denir.
   Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Masal – gerçek masal – yapay masal
B)   Destan – doğal destan – yapay destan
C)   Masal – yapay masal – gerçek masal
D)   Destan – yapay destan – doğal destan
E)   Anı – objektif anı – sübjektif anı

 

8.     I.   Tonyukuk Anıtı
    II.   Kültigin Anıtı
   III.   Bilge Kağan Anıtı
   Göktürk yazıtları bu üç anıttan meydana gelir.
   Yukarıda numaralandırılarak verilen anıtların kronolojik sıraya uygun sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
      
A) I - II - III               

         B) III - II - I            

         C) II - I - III
      D) I - III - II            

         E) II - III - I

 

9.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A)   Şinto – Japonlar
B)   Roland Türküsü – Fransızlar
C)   Gılgamış – İranlılar
D)   Kalevela – Finliler
E)   Mahabarata – Hintliler

 

10.   Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en hacimli destanıdır. Kırgızların çeşitli aşamalardan geçerek bütünlük kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan, folklor bakımından da    önemlidir. Şamanizm’in derin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplanarak düzenlenmiştir.
   Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?
A)   Danişment Gazi Destanı
B)   Köroğlu Destanı
C)   Manas Destanı
D)   Cengiz Destanı
E)   Satuk Buğra Han Destanı

 

11.   Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Türk edebiyatının ürünlerinden değildir?
A)   Koşuk     B)   Sagu    C)   Destan     D)   Kam    E)   Sav

 

12.   I. 12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
    II.  Hikmetler, tasavvuf konusunda Halk şiirinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.
   III. İlahi aşk konu edilmiştir.
   IV. Canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.
    V. 7’li ve 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
   Divan-ı Hikmet’le ilgili yukarıda numaralanmış şekilde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

 

13.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özellikleri içinde yer almaz?
A) Nazım ve nesir iç içedir.
B) Aliterasyona dayalı, akıcı, lirik bir dile sahiptir.
C) On iki öyküden oluşmuştur.
D) Öykülerin yazarı Aprınçur Tigin’dir.
E) 13. ve 14. yy.larda Doğu Anadolu’daki Oğuz Türkleri arasında oluşmuştur.

 

14.   Aşağıdakilerden hangisinde sadece Türk destanları sayılmıştır?
A) Türeyiş, Alp Er Tunga, Şehname
B) Türeyiş, Gılgamış, Oğuz Kağan
C) Bozkurt, Göç, Ergenekon
D) Göç, Ramayana, Şu
E) Şehname, İlyada, Mahabarata

 

15.   Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden değildir?
A) Harf sayısı otuz sekizdir.
B) Milli bir alfabedir.
C) Sağdan sola doğru istiflenir.
D) Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
E) Soldan sağa doğru yazılır.

 

16.   Aşağıdakilerden hangisi koşuk ve sagunun ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Sözlü dönem edebiyatı ürünleridir.
B) Nazım birimleri dörtlüktür.
C) Söyleyenleri belli değildir.
D) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) İletmek istedikleri mesaj ortaktır.

 

17.   Türk destanları ait oldukları Türk boylarına göre sınıflandırılır.
   Aşağıdakilerin hangisinde destan–boy sınıflandırma-sında yanlışlık yapılmıştır?
A) Ergenekon – Göktürk       

   B) Göç – Uygur
C) Şu – Saka                          

   D) Türeyiş – Saka
E) Bozkurt – Göktürk

 

19.     Eski Türkçe                    Türkiye Türkçesi
  Tay atatsa at tutunur.       Tay büyüyünce at dinlenir.
   Kanı kan bile yumas.       Kanı, kanla yıkamazlar.
   Uma kelse kut bolır.        Misafir gelince mutluluk gelir.
   
Yukarıda örneği verilen İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşuk    B) Sagu    C) Sav    D) Destan   E) Bilmece

 

18.   Kül Tigin Kitabesi’nde sav kelimesi “sab” biçiminde: “Tokuz Oğuz begleri, bu sab’mın katıgdı tıngla: Dokuz Oğuz beyleri, bu sabımı adamakıllı dinle!” olarak geçmektedir. Bu cümlede sab (sav) kelimesinin; önemli söz, nasihat anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı kelime daha sonraki dönemlere ait Uygur metinlerinde aynı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır.
   Paragrafta açıklanan kavrama günümüzde ne ad verilmektedir?
A) Atasözü               B) Destan            C) Öğüt      D) Mani                        E) Tez

 

 

20.   İslâmiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   Öz ve biçim olarak milli nitelikler taşır.
B)   Yabancı tesirlerden uzaktır.
C)   Yazılı ürünler önemli bir paya sahiptir.
D)   Göçebe dönemi kültürünü yansıtır.
E)   Kahramanlık, sosyal konular, doğa olayları konu olarak işlenmiştir.


21.   Beyler atın argurup
   Kadgu anı turgurup
   Mengzi yüzi sargarup
   Körküm angar türtülür.

Yukarıdaki dörtlüğün türü İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında ne adla anılırdı?
A) Sav                  B) Sagu               C) Destan        D) Koşuk                  E) Koşma

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1-D       2-D       3-E       4-C       5-C       6-A       7-B     8-A        9-C     10-C     11-D     12-A     13-D     14-C     15-E     16-E      17-D    18-A     19-C     20-C     21-B

 

 

  

 

www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

000053
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
53
0
53
0
53
0
53

İP'niz: 3.87.147.184
Server Time: 2019-05-20 00:19:23

Arama