EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

TANZİMAT EDEBİYATI KONU TESTİ - 2

 

 

 

TANZİMAT EDEBİYATI KONU TESTİ - 2

 

Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısı-na direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatıl­maktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana-babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Şair Evlenmesi adlı eserde görücü usulüyle evlenme eleştirilir.  Sergüzeşt’te köle ticareti ve kölelik ele alınır.

1. Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem    

B) İbrahim Şinasi

C) Abdülhak Hamit Tarhan        

D) Namık Kemal                       

E) Samipaşazade Sezai

 

 

(...), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI. yy Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, sava-şın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya'ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise “İslam birliği" ideolojisini telkine çalışmaktadır.

2.Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat

C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal

D) Felatun Beyle Rakım Efendi- Ahmet Mithat

E) Cezmi- Namık Kemal

 

 

Roman kahramanı Bihruz Bey, adında mirasyedi bir paşazadedir. Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmak­tır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğen­memek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır.

3. Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Intibah           

B) Araba Sevdası      

C) Afife Anjelik          

D) Zehra             

E) Felatun Beyle Rakım Efendi

 

 

Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu'da, Antalya'da geç-mesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle an­latılması büyük bir atılımdır.

4.   Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Gülnihal- Namık Kemal

B) Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai

C) Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi

D) Karabibik- Nabizade Nazım

E) Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı I. dönem sanatçısı değildir?

A) Namık Kemal       

B) Ahmet Mithat Efendi    

C) Şinasi 

C) Ahmet Vefik Paşa   

E) Nabızade Nazım

 

 

Bizde ilk edebi roman, onundur. Romanında roman­tizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anla-tılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolo-jisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tas­virler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.

6.  Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi- Namık Kemal   

B) Telemak- Yusuf Kamil Paşa

C) Intibah- Namık Kemal   

D) Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

 

 

 

 

Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserler verirler. Namık Ke-mal, Ahmet Mithat çeşitli konularda Osmanlı tarihini aydınlatma-ya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı hem bir devlet adamı,  hem de çeşitli yerlerde yöneticilik yapmış olan (...) olur.

7. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa   

B) Ahmet Cevdet Paşa    

C) Ziya Paşa

D) Şemsettin Sami        

E) Samipaşazade Sezai

 

 

Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitil­mesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.

8. Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıda­ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.

 B) Toplumsal eğitim, oyunların temelini oluşturur.

 C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.

D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.

E) Halkın eğitilmesinde, toplumdaki aksaklıklardan yola çıkarak onların düzeltilmesi amaçlanmıştır.

 

 

 Ali Bey, Mahpeyker’le tanışır. Ona aşık olur. Annesi oğlu-nu Mahpeyker’den korumak için Dilaşup adlı bir cariye alır. Terk edileceğini anlayan Mahpeyker, Dilaşup’a iftira atar. Ali Bey’i öldürtmek için batakhaneye getirir. Orada bulunan Dilaşup, Ali Bey’i ölümden kurtarır, ama kendisi ölür. Ali Bey’de Mahpeyker’i öldürür. Kendisi de hapiste ölür.

9.  Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi- Namık Kemal   

B) Telemak- Yusuf Kamil Paşa

C) Intibah- Namık Kemal   

D) Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

 

 

Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (...) nın (...) adlı Fransız yazardan çevirdiği (...) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.

10. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal- J.J. Rousseau- İtiraflar

B) Şinasi- La Fontaine- Tercüme-i Manzume

C) Recaizade Mahmut Ekrem- Corneille- Araba  Sevdası

D) Ahmet Mithat- Racine- Letaif-i Rivayet

E) Yusuf Kamil Paşa- Fenelon- Telemak

 

 

Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebi-yatın sanatçılarını örnek almışlardır. Onların eserlerini okumuş-lar, hatta bir çoğunu dilimize tercüme etmişlerdir. Bu sanatçıla-rın etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişler­dir. Söz konusu akım-lar ancak esinti halinde yansı­mıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.

11. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçılardan biri değildir?

A) Ahmet Mithat Efendi       

B) Recaizade Mahmut Ekrem 

C) Namık Kemal                   

D) Samipaşazade Sezai

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

Tanzimat’ın ilk yıllarında Rumeli de sancak beyi olan Kap-lan Paşa zalim biridir. Kardeşlerinin çocukları olan İsmet ile Muhtar birbirlerini sevmektedir. Kaplan Paşa, Muhtar’ın halk tarafından çok sevilmesini çok kıskanır. Muhtar’ı yok etmek amacıyla hilelere başlar ve iki gencin arasını açar. So-nunda gerçek anlaşılır . İki gencin kavuşmasına İsmet’in dadısı Gülnihal yardım eder.

12.  Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülnihal                

B) Felatun Bey’le Rakım Efendi    

C) İntibah                 

D) Sergüzeşt    

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçıları-nın özelliklerinden biri değildir?

A) Içe dönük, sosyal olamyan bir edebiyat oluşturmak

B) Dildeki sadeleşmeyi sürdürmek

C) Halka değil, aydın kitleye seslenmek

D) Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalmak

E) Eğlendirici yanı ağır basan türlere önem vermek.

 

 

Tanzimat edebiyatının ilk sanatçısı olarak kabul edildi. Mustafa Reşit Paşa'nın Batıya gönderdiği ilk öğrenci­lerdendir. Bir kısım fikirleri edebiyata ilk getiren, kurduğu gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebi­yatın temellerini atan odur. Gençliğinde Doğu ilmilerini öğrenmiş, Fransa'da kaldığı yıllarda da Batı edebiyatını tanımıştır.

14. Parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Namık Kemal       

B) Ziya Paşa          

 C) A.Mithat Efendi

D) Şinasi                   

E) Nabizade Nazım

 

 

Yazar, asıl başarısını Zehra'da gösterir. Büyük hika­yedeki dene-melerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimle-meyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenme-si ve bazı toplumsal koşulların tanı­tılması, en çok Zehra' da görü-lür. Yazar, bu eserde realizme çok yaklaşır.

15. Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A)A. Hamit Tarhan     

B)Nabizade Nazım   

C)Namık Kemal

D) A. Mithat Efendi     

E) R. Mahmut Ekrem

 

 

Tanzimat devrinde, ilmin ve edebiyatın hemen her alanında eser vererek ve bunları halk diliyle yazıp halk seviyesine ve halk zevkine göre düzenleyerek halk için faydalı bir edebi hareket yapmayı başarmış ansiklope­dist bir yazardır. Orhun Abidelerini ve Kutadgu Bilig’i Türkçeye çevirmiştir.

16. Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangi-sidir?

A)Şemsettin Sami  

B)Nabizade Nazım  

C)R. Mahmut Ekrem

D)Samipaşazade Sezai    

E)Ahmet Mithat Efendi

 

 

Yazar, bu romanında bir mirasyedi tipini bütün gerçek yönleri ile ustaca canlandırır. Felatun Bey, varını yoğunu zevk ve eğ-lence alemlerinde yitirmiş ve taşraya boş bir çuval gibi çıkmak zorunda kalan bir mirasyedidir. Buna karşılık küçük yaştan beri hayatını türlü zorluklarla kazanıp zenginleşen, kazandık-larını ölçülü şekilde değerlendiren Rakım Efendi, huzuru, rahatı, ölçülü ve dengeli yaşamı simgeler. Roman aynı zaman-da yanlış Batılılaşmanın işlendiği bir eser olarak  da bilinir.

17. Yukarıdaki parçada sözü edilen romanın yazarı, aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Namık Kemal                  

B) Nabizade Nazım

C) Ahmet Mitha Efendi       

D) Samipaşazade Sezai

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

18. Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olayların hangisiyle başlar?

A) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
B) İlk yerli romanın yazılmasıyla
C) İlk resmi gazetenin çıkışıyla
D) İlk özel gazetenin çıkışıyla                   

E) Meşrutiyetin ilanıyla

 

 

Olay Antalya ili Kaş ilçesinin Beymelik köyünde geçer. Baba-sından kalan tarlanın dört dönümünü komşusuna satmış olan …, kalan sekiz dönümlük kısmı Yosturoğlu’ na kaptırmamak için direnmektedir. Komşu Terme köyündeki Rum bakkal Yani’den borç alarak bir öküz satın alır. Tarlasını sürer. Yos-turoğlu da aralarındaki çekişmeyi unutup …’in kızı Huri’yi yeğeyi Hüseyin’e ister. … mutludur. Bir süre sonra hastalanır, ancak kızının mürüvvetini gördüğü için huzurludur.

19. Yukarıdaki parçada bahsedilen roman hangisidir?

A) Karabibik – Nabizade Nazım        

B) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai       

C) Zehra – Nabızade Nazım

D) Taaşşuk u Talat-ı Fitnat – Şemsettin Sami      

E) İntibah – Namık Kemal

 

 

CEVAPLAR  1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-E, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C, 10-E, 11-D, 12-A, 13-B, 14-D, 15-B, 16-A, 17-C, 18-D, 19-A

 

Ziyaretçiler

3780787
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5805
5666
30467
3703066
155252
159313
3780787

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:50:08

Arama