EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

TANZİMAT EDEBİYATI KONU TESTİ - 3

 

 

TANZİMAT EDEBİYATI KONU TESTİ - 3 

 

1.  Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması onunladır. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının, ayrılıkların hissettirdiklerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda romantiklerin, özellikle Lamartine'in etkisi büyüktür. Hayatının acıklı olayları onu, aynı zamanda, Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi.

Parçada kendisinden söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa      

B) Cenab Şehabettin     

C) Şinasi
D) Ahmet Haşim            

E) Recaizade Mahmut Ekrem

2.  Muhbir gazetesindeki yazılarıyla sade bir dil kullanarak dilde sadeleşmeyi savunan (...), (...) adlı eseriyle de milliyetçi düşüncelere öncülük etmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi, sırasıyla getirilmelidir?
A) Ali Suavi-Hive Hanlığı
B) Ahmet Cevdet Paşa-Tarih-i Cevdet
C) Feraizcizade Şakir-Gurur yahut Inkılap-ı Muhabbet
D) Namık Kemal-Osmanlı Tarihi
E) Ahmet Vefik Paşa-Yorgaki Dandihi

3.  Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi doğrudur?
A) Recaizade Mahmut Ekrem-Rumuz'ul Edeb
B) Muallim Naci-Afife Anjelik
C) Abdülhak Hamit Tarhan-Çok Bilen Çok Yanılır
D) Samipaşazade Sezai-Zehra
E) Ahmet Mithat Efendi-Kıssadan Hisse

 

4. Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserler verirler. Namık Kemal, Ahmet Mithat çeşitli konularda Osmanlı tarihini aydınlatma-ya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı hem bir devlet adamı,  hem de çeşitli yerlerde yöneticilik yapmış olan (...) olur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa      

   B) Şemsettin Sami     

   C) Ziya Paşa
D) Ahmet Cevdet Paşa       

   E) Samipaşazade Sezai

5. Yeni bir edebiyat yaratmak amacında kümelenen Tanzimatçılar, geçmişlerindeki Divan edebiyatı geleneğiyle, hesaplaşmakla işe başlarlar. Ziya Paşa'nın yazdığı (...) makalesi bu bakışın en ilginç ürünüdür. Yine aynı sanatçı daha sonra bu edebiyatı öven bir manzum önsözle o dönemin antolojisi (...) hazırlayınca Namık Kemal'in eleştirisine konu olur.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Zafemame- Müntehebat-ı Eş'ar   

B) Şiir ve Inşa- Harabat
C) Tahrib-i Harabat- Takip          

D) Zemzeme- Demdeme
E) Talim-i Edebiyat- Takdir-i Elhan

6. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ziya Paşa- Defter-i Amal Mukaddimesi

B) Abdülhak Hamit Tarhan- Duhter-i Hindu

C) Namık Kemal- Vatan Yahut Silis tre

D) Şemsettin Sami -Tercüme-i Ahval Mukaddimesi

E) Şinasi- Durup-ı Emsal-i Osmaniye

 

 

 

Türk tiyatrosunun basılı ilk metni olan bir perdelik komedide şair Müştak Bey , sevgilisi Kumru Hanım yerine onun çirkin ablası ile nikahlanır. Şair gerdek gecesi işi anlar. Nikahı kıyan imam Ebüllaklaka’ ya rüşvet vererek , durum düzeltilir. İmam yaşça büyük olan kızı değil , boyca büyük olan kızı nikahladığını söyler ve durum düzelir.

7. Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Macera-yı Aşk          

B) Vatan Yahut Silistre  

C) Zavallı Çocuk           

D) Çok Bilen Çok Yanılır  

E) Şair Evlenmesi

 

8.  Tanzimatın Il. dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Tanzimat’ın Il. döneminde konular bireyseldir.
B) Hikaye ve roman türünde romantik bir edebiyat oluşmuştur.
C) Yeni nazım şekilleri ve türler denenmiştir.
D) Sanat sanat içindir, görüşü hakimdir.                     

E) Dilde sadeleşme yeterince uygulanmamıştır.

Divan Edebiyatı’nın kuralları ile Fransız edebiyatının kurala-rını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizde Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir,

9.  Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda kilerden hangisidir?
 
A) Karnus-ı Türki     

     B) Talim-i Edebiyat   

     C) Rumuzül Edep   

     D) Letaif-i Rivayet  

     E) Takdir-i Elhan

 

    1. Türklerin ilk yazılı kaynağını Türkçeye çeviren o olmuştur.
Il. “Kamus-i Türki” adlı sözlük, yazarın en önemli eseridir.
III. Türk dilinin sadeleştirilmesi yolunda çalışmalarda bulunmuştur.
IV. İlk yerli romanımızı yazarak, romanı Türk insanına tanıtmıştır.

10.Numaralanmış cümlelerde kendisinden bahsedilen Tanzimat dönemi aydını aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami            

B) Ahmet Mithat Efendi 

C) Ziya Paşa                     

D) Ahmet Vefik Paşa 

E) Namık Kemal

 

- Edebiyatımızda realizmin başarılı örneklerinden biridir.
- Uzun hikaye özeliklerine sahip bir romandır.
- Köy gerçeğini etkili bir biçimde yansıtmıştır.
- Kahramanlar çevreye oldukça uyumlu bir şekilde aktarılmıştır.

11.  Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zehra            C) Karabibik     C) Araba Sevdası      D) İntibah          E) Sergüzeşt

 

12.  Aşağıdaki gazetelerden hangisi edebiyat tarihimizin en uzun soluklu gazetesi olarak bilinir?
A) Ceride-i Havadis            

    B) Tercüman-ı Ahval
C) Tasvir-i Efkar                  

    D) Tercüman-ı Hakikat
E) Takvim-i Vekayi

13. Aşağıdaki eserler tür bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Şair Evlenmesi       B) İntibah        C) Cezmi        D) Harabat                  E) Celalettin Harzemşah

 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği

B) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını sağlamak

C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri halka benimsetmek.

D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek düşüncesi.

E) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.

1. Divan şiirinin bahsettiği kadınlar gerçeklikten
uzaktır; Tanzimat şiiri ise gerçek kadından bahseder.

Il. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilidir; divan şiiri ise dinsel ağırlıklıdır.

III. Divan şiirinde şekil mükemmelliği önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır.

IV. Tanzimat şiirinde bütün, divan şiirindeyse parça güzelliği ön plandadır.

V. Divan şiirinde Tanzimat şiirinde olduğu gibi Arapça ve Farsça kelimelere sıkça başvurulmuştur.

15.Divan ve Tanzimat şiirlerinin karşılaştırıldığı yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
   
A) I.        B) II.       C) III         D) IV.        E) V.

 

16. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır?
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
C) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermek için

 

17. I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.

B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.

C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö­nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.

D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi­çimler görülür.

E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi­lenilmez.

 

18. ...................... Batıya olduğu kadar topluma da yönelen edebiyatımızın öncüsüdür. 0, aynı zamanda, ilk olarak toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren didaktik şiirleriyle ve ilk tiyatro yapıtıyla, okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalışan; sade dile yönelen bir sanatçımızdır.”
Paragraftaki noktalı yere, verilen ayrıntılara göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Şinasi           B) Ahmet Vefik               C) Ziya Paşa       D) Namık Kemal               E) Recaizade Ekrem

19.  Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat Edebiyatının Il. döneminde eser vermiştir?
A) Abdülhak Hamit — Şinasi — Nabizade Nazım
B) Namık Kemal — Şinasi — Ziya Paşa
C) Samipaşazade Sezai-Nabizade Nazım-Ziya Paşa
D) Recaizade M. Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım

   E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal

20. “Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. Ölüm karşısında duyulan ıstırap ile ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünce-ler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.”

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız kimdir?
A) Makber - Ölü - Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
E) Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

 

21.  Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımlamıştır.
C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir.

E) İlk atasözleri kitabını yazması

22. Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de­ğer­lerini gözetir."

Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı­dakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Cevdet Paşa  B) Ahmet Vefik Paşa

C)  Recaizade Ekrem D)Şinasi   E)  Namık Kemal

 

23.   Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser  değildir?                                         

A) Harabat   B) Cezmi    B) Akif Bey   D) Zavallı Çocuk   E) Gülnihal

 

24.Tanzimatın Il. dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Tanzimat’ın Il. döneminde konular bireyseldir.
B) Dilde sadeleşme yeterince uygulanmamıştır.
C) Yeni nazım şekilleri ve türler denenmiştir.
D) Sanat sanat içindir, görüşü hakimdir.                     

E) Hikaye ve roman türünde romantik bir edebiyat oluşmuştur.

25. Divan Edebiyatı’nın kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizde Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir,

Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda kilerden hangisidir?
A) Karnus-ı Türki

B) Rumuzül Edep

C) Talim-i Edebiyat

D) Letaif-i Rivayet

E) Takdir-i Elhan

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-C,   2-A,   3-E,   4-D,   5-B,   6-D,   7-E,   8-C,   9-B,   10-A,   11-C,   12-E,   13-D,   14-B,   15-B,   16-C,   17-E,   18-A    19-D   20-A   21-B   23-A   24-E     25-C

 

 

Ziyaretçiler

3780777
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5795
5666
30457
3703066
155242
159313
3780777

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:49:18

Arama