EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 1

 

ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 1

 

1.    I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.
III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.
Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I ve IV B) II ve IV C) I ve II D) I ve III E) IV ve V

2.     … şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.
Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai B) Türkü C) Ninni D) Tekerleme E) İlahi

 

 

3.     I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

 

 

4.    Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.
Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaside B) Şathiye C) Semai D) İlahi E) Nutuk

 

 

5.   Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Hicviye-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama C) Taşlama - şarkı D) Taşlama-güzelleme E) Taşlama-gazel

6.   I Mani
II. Hikmet
III. Ninni
IV. Tekerleme
V. Türkü
Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

7.   Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt D) Devriye E) Taşlama

 

 

8.   Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil
Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?
A) Şathiye B) Koçaklama C) Ağıt D) Taşlama E) Güzelleme

 

 

9.   Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
A) mani-koşma-varsağı
B) koşma-ninni-türkü
C) türkü-semai-koşma
D) varsağı-koşma-semai
E) ilahi-türkü-koşma

 

 

10.   Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?
A) ilahi-nutuk-ağıt
B) nefes-koşma-devriye
C) şathiye-ilahi-devriye
D) nutuk-destan-na’at
E) hikmet-mani-nefes

 

 

11.   Le beni eyle beni
Elekten ele beni
Alacaksan al artık
Düşürme dile beni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıt B)Koşma C) Varsağı D) Mani E) İlahi

 

 

12.   Kıldan köprü yaratmışsın
Gelsin kullar geçsin deyü
Hele biz şöyle duralım
Yiğit isen sen geç ey Tanrı
Yukarıdaki dörtlük Tanrı ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir.
Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi B) Nutuk C) Şathiye D) Nefes E) Devriye

 

 

13.   Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakk’ı seven kullar ile
Çağırayım Mevla’m seni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi B) Şathiye C) Ağıt D) Nefes E) Devriye

 

 

14.   Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere …… denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline …… denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) ilahi-varsağı B) varsağı-nutuk C) nutuk-varsağıD) nutuk-ilahi E) nutuk-nefes

 

 

15.   I. Koşma
II. Türkü
III. Şarkı
IV. Tuyuğ
V. Nefes
Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A) III ve IV B) II ve IV C) II ve III
D) III ve V E) IV ve V

 

 

16.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)Rubai B)Şarkı C)Murabba D)Kaside E)Tuyuğ

 

 

17.   ”Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter”
Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sarma Uyak B)Cinaslı Uyak C)Düz Uyak D)Tunç Uyak E)Çapraz Uyak

 

 

18.   Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. (Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı)
Bu dörtlükte şairin istediği en önemli dilek aşağıdakilerden hangisidir?
A) vatandan uzak kalmamak
B) vatan uğruna şehit olmak
C) Tanrı'nın canını almaması
D) sevgiliyi yitirmemek
E) varın yoğun elden alınmaması

 

 

19.  Bir odası vardır gayet küçüçek
Kendi aklı sıra keyf getirecek
Bir çanağı yoktur ayran içecek
Kahveyi bulunca fincan beğenmez.
Seynani’ye ait bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kendini göründüğünden farklı gösteren insanı
B) Aşık edebiyatı ürünüdür.
C) Bir taşlama örneğidir.
D) Ölçüsü, 6+5=11’li hece ölçüsüdür.
E) Anonim bir üründür.

 

 

20.  Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek;
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Bu dizelerde hangi sanat vardır?

A) tezat B) tecahülüarif C) abartma D) kişileştirme E) Hüsnütalil

 

 

21.  Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden,
Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden! (Yahya Kemal Beyatlı, Şarkı)
Bu dizelerdeki aruz ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) feilâtün feilâtün feilâtün feilün

     B) mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
C) fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

     D) mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
E) feilâtün mefâilün feilün

 

 

2.   Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi klâsik şiirimize ait değildir?
A) gazel B) Sathiye C)kaside D)musammat E) terkibibent

 

 

23.  Talihi olsa da ona bir ceza,
Kavuşmak isterdi sevdiği kıza,
Evleri önünde durup bir lâhza
Yaklaştı, yavaşça kapıyı itti."
Bir şiirden alınan bu dörtlükte ünlü uyumlarına uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

24.  Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu,
Kerem'in sazına cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu,
Sızmazdı toprağa çoban çeşmesi. (Faruk Nafiz Çamlıbei, Çoban Çeşmesi)
Bu dizelerden anlaşıldığına göre şairin çoban çeşmesine yüklediği işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vefasızlık etmek B) Toprağa sızmak C) Saz dinlememek
D) Gözlerini yaşartmak E) Yol göstermek

 

25.  Yaslı gelin gibi, mahzun mu bilmem
Yüce dağ başında siyah tül vardır.
Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A) abartma B) istiare C) kişileştirme D) teşbih E) mecaz


CEVAP ANAHTARI:

 

 

      1-E   2-B  3-E   4-D  5-D   6-B   7-B  8-D   9-D   10-C   11-D   12-C   13-A    14-C    15-A    16-D    17-E    18-B    19-E    20-C    21-D    22-B    23-B    24-D    25-E


 

 

 

 

Ziyaretçiler

002593
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2593
0
2593
0
2593
0
2593

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 16:49:38

Arama