EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 2

 

 

ŞİİR BİLGİSİ KONU TESTİ 2

 

 

1.  "Gönlümü çekse de yârin hayali,
Aşmaya kudretim yetmez cibali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgârın önüne katılmışım ben."
Bir şiirden alınan yukarıdaki dörtlükte orta hece düşmesi olan sözcük hangisidir?

A) rüzgârın    B) katılmışım    C) gönlümü    D) çekse    E) aşmaya

 

 

 

2.  "Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç."
Bu beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye    B) Tevriye    C) Cinas    D) İstiare    E) Teşbih

 

 

 

3.   Erimek belirsizce bir yerde,
Karışmak sulara yıldızlara,
Sinmek kokusuna mor menekşenin
Yanmak damar damar, nefes nefes
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangilerinin özelliklerini t taşır?
A) Lirik - epik

     B) Epik – pastoral

     C) Dramatik - didaktik

     D) Didaktik – satirik

     E) Lirik – pastoral

 

 

 

4.   “Giydin boyunca naz ü letafet libasını
Öptür doyunca damenini bi-nevalara”
Yukarıdaki beyitten hareketle, bu beytin alındığı şiirle ilgili olarak ağıdakilerden hangisini kesinlikle belirleyebiliri.?
A) Ölçüsünü

     B) Nazım biçimini

     C) Nazım türünü
D) Konusunu

     E) Dil ve üslup özelliklerini

 

 

 

5.   “Sağ yanımda homurdayan, ak köpüklü engin mavilik…
İsyan eden bir insan gibi üzerimde engin bir mavi kubbe…
kandillerini yakmış; sessizlik içinde huzur bulan bir derviş sanki.”
Yukarıdaki parçada “benzeyen” varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?
A) İnsan- dalga

     B) Su- köpük

     C) Deniz- gökyüzü
D) Sular- gökyüzü

     E) İnsan- gökyüzü

 

 

 

6.   “Çiçek açar domru domru dal verir
Kimi uzar bir birine el verir
Kimi meyve verir kimi gül verir
Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar”
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “6+5” duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Doğayla ilgili gözlemler yansıtılmıştır.
C) “Dal, el, gül” sözcüklerindeki “l” ler yarım uyak oluşturmaktadır.
D) “Verir” sözcüğünün dize sonlarında yinelenmesiyle redif oluşturulmuştur.
E) Yalın, kolay anlaşılır bir dille söylenmiştir.

 

 

 

7.    Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.
Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.
Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstifham - Teşbih
B) Tekrir – Teşhis
C) Kinaye – Tenasüp
D) Kinaye – İstiare
E) İntak – Tenasüp

 

 

 

8.    Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi
Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

 

 

9.   Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A)Lirik    B)Dramatik    C)Didaktik    D)Epik    E)Pastoral


 

10.  I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.
II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.
Birincisi Baki'den, ikincisi Karacaoğlan' dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B)Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
C)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatı*mıdır.
E)İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

 

 

 

11.  Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk giyinmiş alın üstün
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.

 

 

 

12.  Genellikle coşkun, içli, zengin esinlerle dolu şiirleri anlatmakta kullanılır. Toplumsal olaylar karşısın¬daki duyarlılık; kişisel içlilik, duygulanma bu tür şiirle verilir. Rönesans ozanlarından Petrarca, Ronsard; romantiklerden Lamartine, Hugo, Musset bu türün başarılı örneklerini verirler.
Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lirik şiir  

     B) Pastoral şiir

     C) Satirik şiir
D)Didaktik şiir

     E)Dramatik şiir

 

 

 

13.  Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.
Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A) Nazım biçimi
B) Kafiye düzeni
C) Ölçüsü
D) Konusu
E) Yazıldığı dönem

 

 

 

14.  Sıladan geliyorsunuz
Ne var ne yok bizim oralarda Çiçek açmış mı erikler
ipek perdeli pencerenin altında
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir özlem dile getirilmiştir.
B) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur..
C) Ölçü ve uyak yoktur.
D) Üçüncü ve dördüncü dizeler anlamca birbirini bütünlemektedir.
E) Birinci dize kurallı bir cümledir.

 

 

 

15.  Dünya, lâmban neden bu kadar sönük
Yıldızların sönmüş, rüzgâr uykulu
Gece savrulmada, rüyalar bir yük
Bütün gözler yaşlı, gözler buğulu.
Şiirde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?
A) Lâmba     B) Rüzgâr     C) Yıldız      D) Gözler       E)Sönük

 

 

 

16.  Bahçeleri süslerken senin kiraz mevsimin
Benim ömür payıma nar düştü, nar çiçeğim….. (Cemal Safi)
Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar!….. (C.Sıtkı)
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa(Yahya Kemâl)
Yukarıdaki dizelerin ortak teması nedir?
A) Ölüm kaygısı

     B) Tabiat sevgisi

     C) Yaşama sevinci
D) Yalnızlık endişesi

     E)Tabiat kaygısı

 

 

 

17.   I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan
II. Yer alsaydık şu bulut kervanında
III. Güzele ve yeniye doğru koşan
IV. Bu sonrasız gidişin bir yanında
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hepsinde redif kullanılmıştır.
C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.
D) I. ve II. dizelerde ulama vardır.
E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

 

 

 

18.  Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün
Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Lirik – Koşma – Güzelleme

     B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
C) Lirik – Semai – Güzelleme

     D) Epik – Koşma – Destan
E) Lirik – Semai – Varsağı

 

 

 

19.  Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben.
Kulak ver, dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
A) Kara haber tez duyulur.

     B) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
C ) Kara gün kararıp kalmaz.

     D) Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur.
E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

 

 

 

20.  Yoruma göre değişir şiir
Soldan sağa, sağdan sola
Bin türlü okunur
Ve büyülü bir kumaş gibi
Her okunuşunda yeniden dokunur.
Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik vurgulanmıştır?
A) Biçimce güzellik
B) Anlam zenginliği
C) Sanatlı söyleyiş
D) Anlamca kapalılık
E) Duygu yoğunluğu

 

 

 

21.  Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
Bir karanlık geldi gittiğin yerden
Ümitlerim vardı tesbih misali
Sen giderken dağılıverdiler birden
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Karamsarlık   

     B) Umutsuzluk   

     C) Bezginlik   

     D) Üzüntü   

     E) Hüzün

 

 

 

22.  Düşün garip gecelerini bu şehrin,
Düşün yalnızlıklar içinde beni.
Hani bir resmim kalmıştı sende,
Onu olsun yalnız bırakma emi?
Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz?
A)Özlem   B)Sevgi   C)Ayrılık   D)Pişmanlık   E )Yalnızlık

 

 

 

23.  Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım
Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir
Ama nerde! Her bahar şaşmadan aldanırım
Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çapraz uyak – tam uyak

     B) Düz uyak – yarım uyak
C) Sarma uyak – tam uyak

     D) Sarma uyak – zengin uyak
E) Çapraz uyak – zengin uyak

 

 

24.  Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Âşık edebiyatı - Semai

     B) Sözlü edebiyat- Koşma
C) Anonim edebiyatı- Türkü

     D)Divan edebiyatı-gazel
E) Tekke edebiyatı – İlâhi

 

 

 

25.  Onu kuran usta çok güzel kurmuş
Bütün bu ülkeye kanadın germiş
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zengin uyak

     B)Cinaslı uyak

     C)Tam uyak

     D)Yarım uyak

     E)Tunç uyak


CEVAP ANAHTARI

 

       1- C    2-C    3-E    4-A   5-C   6-E   7-B   8-A   9-E   10-D   11-E    12-A   13-C  14- B     15-B   16-A 17-B   18-A  19-C    20-B    21-A    22-D     23-C       24-B      25-A-D


 

 

 

Ziyaretçiler

002611
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
2611
0
2611
0
2611
0
2611

İP'niz: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-17 16:53:51

Arama