EDEBİYATNAME

Paylaşmak yücelmektir...

TÜRKÇE TESTLER

EDEBİYAT TESTLERİ

SİTE İÇİ ARAMA

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ 6

 

 

EDEBÎ SANATLAR KONU TESTİ -6

 

      "Ne nergis, ne leylak, ne lale, ne gül; 

       Hepsiyle dolu bir selesin güzel"

1. Yukarıdaki birinci dizede hangi söz sanatı yapılmıştır?

A) İntak (Konuşturma)

B) Kişileştirme (Teşhis)

C) Tenasüp (Uygunluk)       

D) Tezat (Karşıtlık)

E) Mübalağa (Abartma)

 

 

     "Anadolu âlim değil fakat ariftir."

2. Bu cümledeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Onun annesi attın kalpli bir insandır.

B)   Çocukların hepsi sanki birer bilim adamı­dır.

C)   Anadolu insanının bağrı yanıktır.

D)   Beyaz gerdanına bir de ben gerek.

E)   O, kalemiyle geçinen büyük bir yazardır.

 

 

         Bu kış yolculuk var diyorsa için 

         Beni de beraber al anneciğim

       Dizede "yolculuk" sözcüğü "ölmek" kavramı yerine kullanılmış.

3. Sözü edilen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye  

B) Kinaye       

C) Mecaz -1 Mürsel  

D) Tecahül - i Arif     

E) Teşbih (Benzetme)

 

 

    Güneş sevgilinin güzelliğini görüp utanıyor. 

    Görmemek için bulut perdesini başına çeki­yor.

4.  Dizelerdeki en belirgin edebî sanat aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Cinas        B) Telmih       C) Tariz     D) Kinaye       E) Hüsn - i Tâlil

 

 

        Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?           

       “Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

5. Beytin ikinci dizesindeki söz sanatı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Düz değişmece (mecaz -1 mürsel)   

B) Kişileştirme (teşhis)

C)  Değinmece (kinaye)  

D) Benzetme (teşbih)

E)   Abartma (mübalağa)

 

 

         "Ay suda bestelerken en güzel bir şarkıyı

         Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı."

6.    Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?

A)   Bir yıkılmış evin, harap ocağın 

      Şu heybetli saraylara bedeldir.

B)   Kiminiz sarışın, solgun benizli 

       Gönlüm, bunları sevsem yeridir.

C)   Benim gönlüm bir kelebek 

       Dolaşıyor çiçek çiçek

D)   Akdeniz'in dalgaları cilveli 

       Akdeniz'dir denizlerin güzeli

E)   Yıldızların yukarda açan ilk ışıkları 

      Solgun parıltılarla derinlerde sıklaşır.

 

 

        "Kapımı birkaç gün için açık tut

        Eşyam bakakalsın diye arkamdan."

7.  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Gökyüzünü boyarım her sabah 

      Uyanır bakarsınız ki mavi

B)   Sular sarardı   yüzün perde perde sol­makta.

       Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

C)   Gün bitti, ağaçta neşe söndü. 

      Yaprak ateş oldu, kuş da yakut

D)   Selâm, sonsuzluğun aydınlık bahçesinden 

      Selâm, senelerce senelerce evvele

E)   Yeşil pencerenden bir gül at bana. 

       Işıklarla dolsun kalbimin için

 

 

    "Zülfünü dağıtınca ay, buluta saklandı."

     Cümlesinde, ay ile yüz, bulut ile de saç ara­sında benzetme amacıyla bir ilişki kurulmuş­tur.

8.     Buna göre aynı edebi sanat, aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?

A)   Sağ yanağında ben olsam.

B)   Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu.

C)   İki tabak yedi, yine doymadı.

D)   Ey gül, söyle bülbüle sussun artık.

E)   Sarımsak da acı amma evde lazım bir dişi.

 

 

        "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi 

         Demirlenmişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu."

9. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşıtlık (Tezat)           

B) Abartma (Mübalağa)

C) Açık eğretileme (Açık istiare)

D) Kinaye (Değinmece)

E) Kişileştirme (Teşhis)

 

 

     "Sevgin dağıtsın hüznü 

      Sevinci doldur avuçlarına"

10. Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)  Her düşüş bir yükseliştir. 

     Umudunu sararsan aydınlığa

B)  Sen benim düşmanımsın değişen 

     Her seferinde ismin başka

C)  Sevdalı, kimsesiz sarhoşlar gibi 

     Sarıl gizlice ağaçlara

D)  Ve söylesin karanlık odalarda 

     Zenci kadınlar ölüm şarkısını

E)  Senin bir elinde bir mendil 

      Öbüründe kuş sesleri

 

 

   "Bir sözün hem gerçek, hem de mecaz an­lamda kullanılması sanatına "kinaye" denir."

11. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım örneklenmiştir?

A) Yârin dudağından getirilmiş        

      Bir katre alevdir bu karanfil

B) Şu karşıma göğüs geren 

     Taş bağırlı dağlar mısın?

C) Mehlika Sultan'a âşık yedi genç

     Gece şehrin kapısından çıktı.

D) Gördüm seni bir gün 

     Yeni açmış güle döndüm.

E) Bahar oldu beyim evde durulmaz. 

     Bu mevsimde çemenzâre doyulmaz.

 

 

       "Kır ata nal mı dayanır?

        Dağlar uykudan uyanır.

12. Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı var­dır?

A) Kapalı eğretileme (İstiare)              

B) Açık eğretileme

C) Teşbih-i beliğ (Yalın benzetme)     

D) Kinaye (Değinmece)

E)   Tariz (Dokundurma)

 

 

        "Dedim inci nedir, dedi dişimdir. 

        Dedim kalem nedir, dedi kasımdır."

13.  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kinaye (Değinmece)         

B)   Bilmezlikten gelme

C)   Benzetme (Teşbih)            

D)   Eğretileme (istiare)

E)   Cinas

 

 

        "Gökyüzünün başka rengi de varmış,

         Geç farkettim taşın sert olduğunu 

         Su insanı boğar, ateş yakarmış."

14. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abartma (Mübalağa)            

B) Bilmezlikten gelme

C) Karşıtlık (Tezat)                   

D) Kinaye (Değinmece)

E) Cinas

 

 

"Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar."

15.  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki açıklama­lardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A)   Bilinen bir şeyi bilmezden gelme

B)   Bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel bir nedenle açıklama

C)   Bir şeyi olduğundan daha büyük gös­terme

D)   Anlamca ilgili sözcükleri bir arada kul­lanma

E)   Benzetme amacıyla bir sözü bir başka sözün yerine kullanma

 

 

"İkimiz denize karşı yan yana oturmuşuz ve plakta eski bir meyhane şarkısı hıçkırıklı bir sesle yakınır sevgiliden..."

16. Bu şiirdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Eğretileme            

B)   Benzetme

C)   Cinas                       

D)  Mecaz-ı mürsel

E)   Tecahül-i arif

 

 

         "Ben gidersem sazım sen kal dünyada 

          Gizli sırlarımı aşikar etme

          Lâl olsun dillerin söyleme yâda 

          Garip bülbül gibi âh ü zâr etme."

17.     Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yineleme (Tekrir)

B)   Düz değişmece (Mecaz-ı mürsel)

C)   Dokundurma (Tariz)

D)   Abartma (Mübalağa)

E)   Kişileştirme (Teşhis)

 

 

       "Alışmışsan zevke safaya çekilmezi boz, kır

         Unutma ki benim gönlüm sensiz yine bozkır."

18.  Yukarıdaki şiirde dize sonlarında yapılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)   Yıldızlar, aydınlık düşünceler gibi duruyor gökyüzünde.

B)   Bizim kuş tavlada yenilince sinirlendi.

C)   Mahzun esirler savaş şarkıları kadar mahzun

D)   Gül sende, gülsen sende, şen bülbül yine sende.

E)   Bu yaz da bana en güzel şarkılarını yaz.

 

 

      "Yar sana yar sana 

        Çağlar sular yar sana 

        Uslanmam elersin deli gönül 

        Şu dağları yarsana"

19.  Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı mürsel     B) Tecahül-i arif         C) Cinas    D) Tezat          E) Benzetme

 

 

      "Bir tencere kaynar ocakta

         Et mi kaynar, dert mi kaynar bilinmez"

20.   Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri bir arada kullanılmıştır?

A) Mecaz-ı mürsel / Tecahül-i arif     

B) Kinaye / Teşbih -i beliğ

C) İstiare / Tezat     

D) Mübalağa/Benzetme

E) Telmih / Hüsn-i talil

 

 

       "Karadutum, çatal karam, çingenem 

        Nar tanem, nur tanem, bir tanem"

21.  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Kapalı İstiare         B) Kinaye       C) Açık İstiare      D) Teşbih-i Beliğ        E) Teşhis

 

 

    "Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü"

22.   Dizesindeki "kurşun" sözcüğündeki söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)   Andırıyor hisarlar birer tütsü kabını

B)   Başka yerden başka vadilerden es

C)  Ve çobanlar gibi tutkun doğaya

D)  Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur.

E)   İçimde savrulur kül dertli dertli

 

 

      "O çay ağır akar yorgun mu bilmem? 

       Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?"

23. Bu iki dizedeki söz sanatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Abartma (Mübalağa)        

B) Kişileştirme (Teşhis)

C) İstifham (Soru sorma)       

D) Benzetme (Teşbih)

E) Tenasüp (Uygunluk)

 

 

       "Saçıma karlar yağmış 

         Boşuna yaz beklemek"

24.  Bu dizelerde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A)   Bilinen bir gerçeği bilmez gibi görünme

B)   Bir olayı gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlama

C)   Bir sözcüğü uzak anlamını vurgulamak için kullanma

D)   Bir sözcüğü, benzetme amacıyla bir başka sözcük yerine kullanma

E)   Bir sözcüğü, karşıt anlamını vurgulayacak biçimde kullanma

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1-C      2-A      3-B     4-E      5-E     6-D     7-C      8-B       9-E      10-A     11-B      12-A       13-C     14-B      15-B    16-A    17-E    18-D     19-C    20-A     21-C     22-E     23-A     24-D    

 

 

(Bu sayfadaki sorular internet ortamından derlenmiş sorulardır...)

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

3780794
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
5812
5666
30474
3703066
155259
159313
3780794

İP'niz: 54.162.105.6
Server Time: 2018-04-26 20:50:44

Arama